sobota, 11 lutego 2017

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności.
 
Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie).
 
Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów

piątek, 30 grudnia 2016

Dla kogo 15-procentowy podatek dochodowy od osób prawnych?

Od 1 stycznia 2017 r. niektórzy podatnicy uzyskają przywilej opodatkowania według stawki 15% zamiast dotychczasowej stawki 19%. Zmiana opodatkowania wynika z ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
Którzy podatnicy zapłacą podatek CIT według stawki 15%?
 
Obniżona stawka podatku została przewidziana dla dwóch grup podatników, tj.:
 1. Małych podatników - do tej grupy należą podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, tj. VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, tj. 5 157 000 zł po zaokrągleniu do 1 000 zł;
 2. Podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.
Kto nie może skorzystać z preferencyjnej stawki 15% CIT?
 

sobota, 12 listopada 2016

Kiedy należy rozpocząć inwentaryzację zapasów?

Obowiązek inwentaryzacji składników majątku przedsiębiorstwa wynika z przepisów ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz 591 z późn. zm.). 

W ustawie zostały przewidziane terminy i metody przeprowadzania inwentaryzacji dla poszczególnych aktywów i pasywów. 

Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji zapasów zależy od kilku czynników, tj.:

 • rodzaju zapasów,
 • rodzaju jednostki, w której znajdują się zapasy;
 • terenu, na którym zostały umieszczone zapasy;
 • ewidencji ilościowo-wartościowej zapasów.
Termin i częstotliwość inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego (dla większości jednostek to 31 grudnia) uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację zapasów przeprowadzono:

sobota, 15 października 2016

Jak obliczyć dodatek za nadgodziny za pracę w sobotę?

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości 50% lub 100% w zależności od dnia i pory dnia, w którym została wykonana dodatkowa praca art. 151[1] ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późn. zm.). Pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

 • w nocy,
 • w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
 • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
Dodatek w wysokości 100% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia.

Przykład.

poniedziałek, 12 września 2016

Jaki jest termin na wystawienie faktury do paragonu?

Podatnicy na żądanie nabywcy towaru lub usługi mają obowiązek wystawienia faktury. Nabywca powinien jednak zgłosić taką potrzebę w określonym w ustawie o podatku od towarów i usług terminie. Podatnikowi, który nie posiada faktury, a jedynie paragon, co do zasady nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z takiej faktury. Nie dotyczy to sytuacji określonych w tej ustawie (np. w przypadku posiadania biletów za przejazdy transportem publicznym).
 
Termin wystawienia faktury został uregulowany w art. 106b ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Przedsiębiorca świadczący usługi lub sprzedawca towarów na żądanie nabywcy zobligowany jest do wystawienia faktury VAT sprzedaży w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Obowiązek wystawienia faktury dotyczy także sprzedaży zwolnionej z podatku VAT.
 
Przykład obliczania terminu dla wystawienia faktury do paragonu.

sobota, 3 września 2016

Kiedy wystawia się notę księgową?

Noty księgowe służą do dokumentowania określonych rozliczeń, dla których nie zostały przewidziane ustawami inne formy dokumentacji (np. w formie faktury).
 
Prawidłowo sporządzone noty księgowe stanowią dowód wewnętrzny jednostki, który powinien zostać zadekretowany.
 
Noty księgowe wystawia się m.in. w celu:
 • dokumentowania naliczonych odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych należności,
 • naliczenia kar umownych dostawcy,
 • obciążenia pracowników z tytułu niedoborów i szkód,
 • potwierdzenia rozliczeń takich jak zwrot wydatków, zapłata składek członkowskich,
 • uznania wierzyciela odszkodowaniem,
 • dokumentowania naliczonych odsetek od niezapłaconych zobowiązań,
 • dokumentowania rozliczeń pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych nieuprawnionych do wystawiania faktur VAT,
 • sprostowania błędów popełnionych w innej nocie księgowej.
W obrocie gospodarczym najczęściej spotyka się noty księgowe wystawiane w celu naliczenia odsetek za zwłokę lub kary umownej.
 
Jakie rodzaje not księgowych występują w obrocie?
 

piątek, 2 września 2016

Jak zaksięgować podatek od sprzedaży detalicznej?

Od 1 września 2016 roku na sklepy detaliczne zostały obciążone dodatkowym podatkiem. Nowy podatek dotyczy naliczany jest w momencie przekroczenia przez sklepy przychodów ze sprzedaży detalicznej kwoty 17.000.000 zł.
 
Do przychodów zalicza się kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu sprzedaży detalicznej, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru.
 
Przychód osiągnięty w danym miesiącu należy pomniejszyć o kwoty wypłacone w danym miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu podatku od towarów i usług.
 
Jak obliczyć podatek od sprzedaży detalicznej?