Przejdź do głównej zawartości

Posty

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi budowlanej?

Moment powstania obowiązku podatkowego decyduje o wykazaniu czynności wykonania usługi budowlanej w deklaracji VAT w odpowiednim miesiącu oraz zapłacie tego podatku. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT należy wykazywać w deklaracjach VAT za okresy rozliczeniowe, najczęściej miesięczne, w których obowiązek ten powstaje.
Od 1 stycznia 2014 roku zmienił się sposób określenia momentu obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług budowlanych, tj.: w przypadku usług budowlanych świadczonych dla podatników VAT oraz osób prawnych niebędących podatnikami - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą zapłaty całości lub części lub wystawienia faktury, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi;w przypadku usług budowlanych świadczonych dla innych podmiotów (np. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania zapłaty, nie później niż w dniu wykonania usługi. Pierwszy przypadek powstania obowiązku podatkow…
Najnowsze posty

Zmiana stawki amortyzacji w świetle prawa bilansowego

Jednostka powinna ustalić stawkę amortyzacyjna dla przyjmowanych do używania środków trwałych zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności: liczba zmian, na których pracuje środek trwały, tempo postępu technologiczno-ekonomicznego, wydajności środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem, prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego, przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego. Należy podkreślić, że stawki amortyzacyjne ustalone dla celów bilansowych mogą różnić się od stawek ustalonych dla celów podatkowyc…

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów

Dla kogo 15-procentowy podatek dochodowy od osób prawnych?

Od 1 stycznia 2017 r. niektórzy podatnicy uzyskają przywilej opodatkowania według stawki 15% zamiast dotychczasowej stawki 19%. Zmiana opodatkowania wynika z ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Którzy podatnicy zapłacą podatek CIT według stawki 15%? Obniżona stawka podatku została przewidziana dla dwóch grup podatników, tj.: Małych podatników - do tej grupy należą podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, tj. VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, tj. 5 157 000 zł po zaokrągleniu do 1 000 zł; Podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. Kto nie może skorzystać z preferencyjnej stawki 15% CIT?

Kiedy należy rozpocząć inwentaryzację zapasów?

Obowiązek inwentaryzacji składników majątku przedsiębiorstwa wynika z przepisów ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz 591 z późn. zm.). 
W ustawie zostały przewidziane terminy i metody przeprowadzania inwentaryzacji dla poszczególnych aktywów i pasywów. 
Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji zapasów zależy od kilku czynników, tj.:
rodzaju zapasów,rodzaju jednostki, w której znajdują się zapasy;terenu, na którym zostały umieszczone zapasy;ewidencji ilościowo-wartościowej zapasów.Termin i częstotliwość inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego (dla większości jednostek to 31 grudnia) uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację zapasów przeprowadzono:

Jak obliczyć dodatek za nadgodziny za pracę w sobotę?

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości 50% lub 100% w zależności od dnia i pory dnia, w którym została wykonana dodatkowa praca art. 151[1] ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późn. zm.). Pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
w nocy,w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Dodatek w wysokości 100% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia.

Jaki jest termin na wystawienie faktury do paragonu?

Podatnicy na żądanie nabywcy towaru lub usługi mają obowiązek wystawienia faktury. Nabywca powinien jednak zgłosić taką potrzebę w określonym w ustawie o podatku od towarów i usług terminie. Podatnikowi, który nie posiada faktury, a jedynie paragon, co do zasady nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z takiej faktury. Nie dotyczy to sytuacji określonych w tej ustawie (np. w przypadku posiadania biletów za przejazdy transportem publicznym). Termin wystawienia faktury został uregulowany w art. 106b ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Przedsiębiorca świadczący usługi lub sprzedawca towarów na żądanie nabywcy zobligowany jest do wystawienia faktury VAT sprzedaży w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Obowiązek wystawienia faktury dotyczy także sprzedaży zwolnionej z podatku VAT. Przykła…