Przejdź do głównej zawartości

Posty

Kiedy można zmienić formę opodatkowania?

Planujesz zmianę formy opodatkowania? Pamiętaj, aby to zrobić do 20 stycznia roku podatkowego. W 2018 roku 20 stycznia przypada w sobotę, w związku z tym, można tego dokonać w poniedziałek 22 stycznia. Podatnik, który chce zmienić formę opodatkowania powinien złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze formy innej formy opodatkowania. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą lub złożone za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 
Najnowsze posty

Czy odpis aktualizujący może być kosztem uzyskania przychodu?

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności zagrożone i nieściągalne , czyli takie, których odzyskanie przez przedsiębiorstwo staje się wątpliwe. Niemal każde przedsiębiorstwo spotkało się z trudnościami w ściągalności należności. Dla zminimalizowania ciężaru finansowego dla podatników, została przewidziana możliwość zaklasyfikowania odpisów aktualizujących wartość należności jako kosztów uzyskania przychodów w ściśle określonych sytuacjach. Które odpisy aktualizujące mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Kto może wystawić fakturę VAT marża?

Pojęcie faktury VAT marża jest za pewne znane nabywcom samochodów używanych. Kupując używany samochód w komisie lub telefon komórkowy na aukcji internetowej można otrzymać fakturę VAT marża, zamiast standardowej faktury VAT.  Jaka jest różnica między fakturą VAT a fakturą VAT marża? Różnica dotyczy przede wszystkim wysokości należnego podatku VAT. W standardowej fakturze VAT podatek naliczany jest od wartości netto sprzedaży. Obliczony w taki sposób podatek uwzględniany jest w fakturze i łącznie z wartością netto sprzedaży stanowi wartość brutto sprzedaży. Na przykład towar sprzedany za 1 000,00 zł z podstawową stawką podatku VAT 23% (230,00 zł podatku) zostanie wykazany na fakturze zarówno w kwocie netto 1 000,00 zł, jak i w kwocie brutto, tj. 1 230 zł. Natomiast w przypadku faktury VAT marża podatek jest naliczany wyłącznie od marży. Jak to wygląda w praktyce?

Kto powinien posiadać politykę rachunkowości?

Polityka rachunkowości to podstawowy dokument w jednostkach stosujących przepisy ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) , określający zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Za sporządzenie tego dokumentu odpowiada kierownik jednostki , tj. dla przykładu w spółce akcyjnej oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie to zarząd, w spółce cywilnej - wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w spółce komandytowej - komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. Polityka rachunkowości powinna zostać sporządzona w języku polskim i zawierać w szczególności informację dotyczące:

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi budowlanej?

Moment powstania obowiązku podatkowego decyduje o wykazaniu czynności wykonania usługi budowlanej w deklaracji VAT w odpowiednim miesiącu oraz zapłacie tego podatku. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT należy wykazywać w deklaracjach VAT za okresy rozliczeniowe, najczęściej miesięczne, w których obowiązek ten powstaje. Od 1 stycznia 2014 roku zmienił się sposób określenia momentu obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług budowlanych, tj.: w przypadku usług budowlanych świadczonych dla podatników VAT oraz osób prawnych niebędących podatnikami - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą zapłaty całości lub części lub wystawienia faktury, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi; w przypadku usług budowlanych świadczonych dla innych podmiotów (np. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania zapłaty, nie później niż w dniu wykonania usługi. Pierwszy przypadek powstania obo

Zmiana stawki amortyzacji w świetle prawa bilansowego

Jednostka powinna ustalić stawkę amortyzacyjna dla przyjmowanych do używania środków trwałych zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności: liczba zmian, na których pracuje środek trwały, tempo postępu technologiczno-ekonomicznego, wydajności środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem, prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego, przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego. Należy podkreślić, że stawki amortyzacyjne ustalone dla celów bilansowych mogą różnić się od stawek ustalonych

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności.   Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie).   Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów