Przejdź do głównej zawartości

Jak zaksięgować fakturę korygującą na przełomie roku?


Czy faktura korygująca powinna zostać zaksięgowana w roku, którym została wystawiona, czy w roku, w którym została wystawiona faktura pierwotna?

Faktury korygujące sprzedaż ujmuje się w roku, w którym nastąpiła sprzedaż. Podobnie faktury korygujące zakup ujmuje się w roku, którego dotyczyły zakupy.

Ujęcie faktur korygujących w innych okresach niż faktury pierwotne, których dotyczą faktury korygujące mogą prowadzić do absurdalnych sytuacji. Załóżmy hipotetyczną sytuację, w której firma osiąga roczne przychody w wysokości dwóch milionów złotych. Firma wystawia fakturę sprzedaży na jeden milion złotych w grudniu 2012 roku, jednocześnie 1 stycznia 2013 roku wystawia fakturę korygującą na tą kwotę. W takim przypadku firma mogłaby manipulować wynikami finansowymi, zawyżając wynik finansowy w 2012 roku i zaniżając wynik w 2013 roku. Przesłanką manipulacji wynikiem finansowym mogłaby być np. premia pracowników księgowości uzależniona od wyników spółki (wysokości zysku, wzrostu przychodów, rentowności sprzedaży itp.).

Przykładowe księgowanie:
Założenia: Faktura sprzedaży została wystawiona w grudniu 2012 roku, towar wydano z magazynu w grudniu 2012 roku. Zwrot towaru do magazynu nastąpił w styczniu 2013 roku, faktura korygująca sprzedaż została wystawiona w styczniu 2013 roku.

1) Księgowanie sprzedaży w grudniu 2012 roku:

a) faktura sprzedaży:
WN konto 201 Rozrachunki z odbiorcami
WN konto 221 Rozliczenie podatku VAT należnego
MA konto 730 Sprzedaż towarów

b) wydanie towarów z magazynu (dokument magazynowy WZ - wydanie zewnętrzne)
WN konto 735 Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia
MA konto 330 Towarów

2) Księgowanie faktury korygującej i zwrotu towarów otrzymanych w styczniu 2013 roku - poniższe operacje księgujemy w grudniu 2012 roku:

a) faktura korygująca sprzedaż:
WN konto 201 Rozrachunki z odbiorcami (wartość z minusem)
WN konto 221 Rozliczenie podatku VAT należnego (wartość z minusem)
MA konto 730 Sprzedaż towarów (wartość z minusem)

b) zwrot towarów do magazynu (dokument magazynowy ZW - zwrot)
WN konto 735 Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia (wartość z minusem)
MA konto 330 Towarów (wartość z minusem)

Faktury korygujące w podatku dochodowym:
W podatku dochodowym faktury korygujące ujmuje się analogicznie jak w przypadku prawa bilansowego - fakturę korygującą za 2012 rok, która została wystawiona w 2013 roku, ujmujemy w deklaracji CIT-8 za 2012 rok.

Faktury korygujące a podatek VAT:
Odmienne podejście ujęcia faktur korygujących regulują przepisy o podatku od towarów i usług.
Zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535) obniżenia podstawy opodatkowania, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującejUzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.


Jak udokumentować potwierdzenie odbioru elektronicznych faktur korygujących?
O tym w kolejnym poście... :)

Komentarze

  1. Jak można zaksięgować fakturę wystawioną w styczniu 2013 do grudnia 2012. To jest bzdura. Zmieni się poprzez takie księgowanie saldo na rozrachunkach z odbiorcami w 2012.

    OdpowiedzUsuń
  2. Faktury księguje się zgodnie z zasadą memoriału, tj. ujmowane są wszystkie operacje gospodarcze dotyczące danego okresu, nawet jak fakturę dostaniemy już w nowym roku. Jeżeli kontrahent ujmie fakturę w noym roku, to on będzie miał źle zaksięgowane rozrachunki, a nie my

    OdpowiedzUsuń
  3. Oddałam zepsuty towar, zmniejszyły mi się koszty. Dlaczego muszę płacić odsetki od zaległości podatkowych, skoro w dniu zakupu nie wiedziałam że się popsuje.

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...