Przejdź do głównej zawartości

Potwierdzenie odbioru elektronicznej faktury korygującej (e-faktura)

Jak udokumentować potwierdzenie odbioru elektronicznej faktury korygującej, aby można było odliczyć podatek od towarów i usług?

Czy potwierdzeniem odbioru faktury korygującej wysłanej w formie elektronicznej może być:
- przesłany przez klienta email z potwierdzeniem odbioru faktury korygującej;
- status potwierdzający dostarczenie oraz przeczytanie maila przez klienta;
- zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej faktury w formie listu poleconego;
- przesłana zwrotna kopia podpisanej faktury korygującej przez klienta?

Przepisy nie przewidują szczególnych form potwierdzenia odbioru faktur korygujących dla celów podatku od towarów i usług. Istotne jest posiadanie przez sprzedawcę informacji, z której jednoznacznie wynika, iż nabywca otrzymał fakturę korygującą. W konsekwencji potwierdzenie może być dokonane w każdej formie pozwalającej jednoznacznie stwierdzić otrzymanie przez kontrahenta faktury korygującej.

Sprawą dokumentowania potwierdzenia odbioru faktur zajmował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (wyrok WSA w Poznaniu z 12 kwietnia 2012 r., I SA/Po 247/12).

WSA w wyroku wymienił przykładowe formy stanowiące potwierdzenie otrzymania faktury:
- potwierdzenie przez adresata (nabywcę) przyjęcia przesyłki poleconej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru);
- pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej,
- zwrotnie przesłana kopia podpisanej faktury korygującej,
- fax potwierdzający odbiór faktury korygującej, 
- potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną,
- potwierdzony odbiór faktury korygującej przesłanej drogą elektroniczną.

Zgodnie z wyrokiem WSA potwierdzenie może mieć dowolną formę, jednakże forma ta musi pozwolić na jednoznaczne stwierdzenie, iż sprzedawca to potwierdzenie otrzymał. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rozliczeniu za odpowiedni okres rozliczeniowy

Przechowywanie potwierdzeń odbioru faktur korygujących.

Podatnik ma obowiązek przechowywać faktury, w tym faktury korygujące, przez okres co najmniej 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Komentarze

 1. Nie da się ukryć, że poza tym każda poważna firma powinna mieć jakiś sprawdzony program do faktur, aby monitorować wszystko swobodnie, a dodatkowo w komputerze, a nie tylko na papierze. No i lepiej wygląda to dla klienta.

  OdpowiedzUsuń
 2. Sama do końća nie rozumiem tej płatności elektronicznej, gdyż to już nie moje czasy. Jednak nauczyłam się korzystać z szybkich i natychmiastowych przelewów https://www.cashbill.pl/platnosci/natychmiastowe co znacznie ułatwia mi codzienne płatności.

  OdpowiedzUsuń
 3. Zbigniew Kolawski18 listopada 2018 11:17

  Elektroniczne faktury są to dokumenty podsumowujące naszą transakcję lub kupno czegoś. Jeśli korzystamy z metody płatności jak przekaz bankowy https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/przelewy-i-przekazy-bankowe to zapewne po zrealizowanej transakcji i kupnie również dostaniemy komplet dokumentów to potwierdzających.

  OdpowiedzUsuń
 4. Lubię korzystać z faktur online, bardzo ułatwiają pracę, szczególnie z oprogramowaniem Ifirma Tym bardziej, że kopie faktur można przechowywać w elektronicznym archiwum, gdzie są zdecydowanie bardziej bezpieczne, niż na prywatnym dysku.

  OdpowiedzUsuń
 5. Dlatego ja tak bardzo chętnie korzystam z różnych systemów online. Ostatnio wpadłam na https://zaplacmandat.pl/ i myślę, że za każdym razem będę z tego korzystała w przypadku płatności mandatowej. Nie dość, że taniej jeśli chodzi o prowizję to jeszcze bezpośrednio ode mnie z komputera bez stania w kolejkach.

  OdpowiedzUsuń
 6. Super wpis. Pozdrawiam i czekam na więcej.

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...