Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2013

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Podatek odroczony w sprawozdaniu finansowym

Czym jest podatek odroczony?

Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat obejmuje: Podatek dochodowy – część bieżącaPodatek dochodowy – część odroczonaPodatek odroczony powstaje na skutek występowania dodatnich i ujemnych różnic przejściowych, tj. różnic między wartością podatkową a wartością księgową aktywów lub zobowiązań.
Dodatnie różnice kursowe – różnice przejściowe, które spowodują powstanie kwot zwiększających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowan
a lub składnika pasywów rozliczona.

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets