Przejdź do głównej zawartości

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.
W spółdzielniach prowadzących działalność gospodarczą - na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przedstawicieli.

W przedsiębiorstwach państwowych - na podstawie uchwały samorządu załogi lub organu założycielskiego (w przedsiębiorstwach nie posiadających rady pracowniczej).

W osobowych spółkach handlowych (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna), spółkach cywilnych i w podmiotach prowadzonych przez osoby fizyczne we własnym imieniu i na własne ryzyko - na podstawie decyzji właścicieli.

Podział wyniku finansowego następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz podjęciu uchwały o podziale zysku.

Księgowanie otrzymanej dywidendy

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku przez właściwy organ spółki, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy. Zgodnie z decyzją zgromadzenia wspólników, na wypłatę dywidendy może być przeznaczona całość lub część zysku netto.

Na konto udziałowca dywidenda wpływa w wartości netto, tj. po potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego.
Zarachowanie należnej zaliczki na poczet dywidendy 100.000 PLN

WN Pozostałe rozrachunki (konto 240)
MA Przychody finansowe (konto 750)

Zarachowanie pobranego przez płatnika 19% zryczałtowanego podatku dochodowego 19.000 PLN
WN Rozrachunki publicznoprawne (konto 220)
MA Pozostałe rozrachunki (konto 240)

Oraz równolegle

WN Podatek dochodowy (konto 870)
MA Rozrachunki publicznoprawne (konto 220)

Wpływ należnej zaliczki na rachunek bankowy 81.000 PLN

WN Rachunek bankowy (konto 130)
MA Pozostałe rozrachunki (konto 240)

Księgowanie wypłaconej dywidendy

Zarachowanie dywidendy należnej wspólnikom w dacie podjęcia uchwały 100.000 PLN

WN Rozliczenie wyniku finansowego (konto 820)
MA Pozostałe rozrachunki (konto 240)

Pobranie 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy wypłaconej wspólnikom 19.000 PLN

WN Pozostałe rozrachunki (konto 240)
MA Rozrachunki publicznoprawne (konto 220)

Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego na rachunek bankowy urzędu skarbowego 19.000 PLN

WN Rozrachunki publicznoprawne (konto 220)
MA Rachunek bankowy (konto 130)

Wypłata dywidendy w kwocie pomniejszonej o zryczałtowany podatek dochodowy 81.000 PLN

WN Pozostałe rozrachunki (konto 240)
MA Rachunek bankowy (konto 130)

Prezentacja dywidendy w sprawozdaniu finansowym

Wypłacone zaliczki z tytułu dywidendy w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za 2011 rok powinny być wykazane w pasywach bilansu w pozycji:

A.IX „Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).

Wypłacone zaliczki księgowano na koncie „Pozostałe rozrachunki" i prezentowano w pozycji „Inne należności krótkoterminowe".

Przed 2011 rokiem wypłata zaliczki nie mogła być ujmowana na koncie „Rozliczenie wyniku finansowego" ze względu na konieczność podjęcia uchwały o podziale zysku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2011 rok.

W 2012 roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nastąpi przeksięgowanie osiągniętego wyniku z konta „Wynik finansowy" na konto „Rozliczenie wyniku finansowego".

Komentarze

 1. Rzeczowy poradnik.Będę tu zaglądać częściej.

  OdpowiedzUsuń
 2. Dziękuję za pomoc! :) Pozdrawiam bardzo serdecznie!

  OdpowiedzUsuń
 3. Problemy podatkowe? Warto postawić na www.eRachuba.pl - zdecydowanie najlepsi specjaliści w branży!

  OdpowiedzUsuń
 4. Super, dzięki! Dopiero raczkuję w prowadzeniu własnej firmy i rachunkowość jest dla mnie wciąż czarną magią. Na szczęście znalazłam wygodną formę jej prowadzenia - na https://www.ifirma.pl/kpir znajdziecie program do uproszczonej księgowości, w moim przypadku akurat jest to Księga Przychodów i Rozchodów. Polecam!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. My księgowość w firmie prowadzimy przy użyciu specjalnego systemu erp https://www.connecto.pl/demo-xl/, który wyposażony jest w różne moduły odpowiedzialne za zarządzanie poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie. Moduł dla księgowości umożliwia wykonywanie wszystkich czynności podatkowych takich jak prowadzenie zapisów kasowych, czy wystawianie dokumentów sprzedażowych i rejestrację dokumentów zakupowych.

   Usuń
 5. Dywidenda najczęściej kojarzy mi się z przychodem generowanym przez firmy w danym roku finansowym. Wtedy jak ktoś ma akcje to dostaje płatność https://www.cashbill.pl/platnosci najczęściej internetową i ma jakiś procent z dywidendy. Rozliczanie zawsze zostawiam księgowej bo ja się na tym całkowicie nie znam.

  OdpowiedzUsuń
 6. Postawiłem www.eRachuba.pl i to był strzał w dziesiątkę! Okazało się, że gra była warta świeczki – oszczędziłem nie tylko czas, ale i pieniądze.

  OdpowiedzUsuń
 7. Korzystam z usług wielu specjalistów www.eRachuba.pl i spełniają w pełni moje oczekiwania.

  OdpowiedzUsuń
 8. Korzystaliśmy z usług księgowych www.eRachuba.pl i oceniamy pozytywnie tę firmę.

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...