Przejdź do głównej zawartości

Podatek odroczony w sprawozdaniu finansowym

Czym jest podatek odroczony?

Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat obejmuje:
 • Podatek dochodowy – część bieżąca
 • Podatek dochodowy – część odroczona
Podatek odroczony powstaje na skutek występowania dodatnich i ujemnych różnic przejściowych, tj. różnic między wartością podatkową a wartością księgową aktywów lub zobowiązań.
Dodatnie różnice kursowe – różnice przejściowe, które spowodują powstanie kwot zwiększających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowan
a lub składnika pasywów rozliczona.

 
wartość bilansowa aktywów > wartość podatkowa aktywów
wartość bilansowa pasywów < wartość podatkowa pasywów

Ujemne różnice kursowe – różnice przejściowe, które powodują powstanie kwot pomniejszających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Na jakie tytuły m.in. tworzy się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego?
 1. Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej
 2. Rezerwy na odsetki od zobowiązań
 3. Naliczone odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek
 4. Zarachowanie niewypłaconych wynagrodzeń
 5. Utworzenie rezerwy na naprawy gwarancyjne, reklamacje, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
 6. Amortyzację, gdy stawka amortyzacyjna podatkowa jest mniejsza od bilansowej
 7. Aktualizacja wartości zapasów
Na jakie tytuły m.in. tworzy się rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego?
 1. Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej
 2. Naliczenie odsetki od należności
 3. Naliczone odsetki od udzielonych pożyczek
 4. Naliczenie przychodów w związku z wyceną bilansową dłużnych papierów wartościowych i lokat
 5. Amortyzacja, gdy stawka amortyzacyjna podatkowa jest większa od bilansowej
Prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym:

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazuje się w aktywach trwałych bilansu w grupie "Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe", w pozycji A.V.1 "Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego". Składniki bilansowe z tytułu odroczonego podatku należy zaliczać do pozycji długoterminowych, niezależnie od tego, na kiedy są przewidziane ich rozliczenia.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego przedstawia się w pasywach bilansu w grupie "Rezerwy na zobowiązania" w pozycji B.I.1. "Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego".

Odroczony podatek dochodowy wykazuje się w rachunku zysków i strat w pozycji "Podatek dochodowy", która obejmuje podatek bieżący i odroczony odpowiednio w wariancie kalkulacyjnym - litera "O", a w wariancie porównawczym - litera "L".

Komentarze

 1. Interesujący poradnik. Bardzo dobrze się go czytało.

  OdpowiedzUsuń
 2. Czy obowiązek tworzenia rezerwy mają tylko podmioty które podlegają badaniu przez biegłego rewidenta ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Obecnie zmienił się przepis dotyczący tworzenia podatku odroczonego. Kiedyś obowiązek tworzenia rezerwy miały tylko podmioty, które podlegały badaniu przez biegłego rewidenta, tak jak piszesz. Obecnie przepisy ustawy o rachunkowości wskazują limity, po przekroczeniu których jednostki mają obowiązek księgowania podatku odroczonego (nie dotyczy to wszystkich jednostek). Jednostki, które nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech wielkości wymienionych w ustawie (sumy aktywów, przychodów netto, średniorocznego zatrudnienia), mogą odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

   Usuń
 3. Kiedyś słyszałem tą definicję jednak nie zawsze wiedziałem o co chodzi. Najłatwiej jest mi przyswajać nowe kwoty na koncie i płacić przy wykorzystaniu karty https://www.cashbill.pl/platnosci/karty-platnicze

  OdpowiedzUsuń
 4. Jeśli chodzi o rozliczanie podatków, to moim zdaniem warto jest zdecydować się na usługi jakiegoś sprawdzonego biura rachunkowego. Takiego jak na przykłąd http://www.perfekt.biz.pl. Znajomy korzysta z ich usług już jakiś czas i na prawdę jest zadowolony ze współpracy

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...