Przejdź do głównej zawartości

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet
A
AKTYWA TRWAŁE
FIXED ASSETS
I
Wartości niematerialne i prawne
Intangible assets
1
Koszty zakończonych prac rozwojowych
R&D expenses
2
Wartość firmy
Goodwill
3
Inne wartości niematerialne i prawne
Other intangible assets
4
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Advances for intangible assets
II
Rzeczowe aktywa trwałe
Tangible fixed assets
1
Środki trwałe
Tangible fixed assets in use
A
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
land (including right to perpetual usufruct)
B
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
buildings, premises, civil and water engineering structures
C
Urządzenia techniczne i maszyny
technical equipment and machines
D
Środki transportu
vehicles
E
Inne środki trwałe
other tangible fixed assets
2
Środki trwałe w budowie
Tangible fixed assets under construction
3
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Advances for tangible fixed assets under construction
III
Należności dlugoterminowe
Long-term receivables
1
Od jednostek powiązanych
From related parties
2
Od pozostałych jednostek
From other entities
IV
Inwestycje długoterminowe
Long-term investments
1
Nieruchomości
Real property
2
Wartości niematerialne i prawne
Intangible assets
3
Długoterminowe aktywa finansowe
Long-term financial assets
A
W jednostkach powiązanych
in related parties
B
W pozostałych jednostkach
in other entities
4
Inne inwestycje długoterminowe
Other long-term investments
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Long-term prepayments
1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Deferred tax assets
2
Inne rozliczenia międzyokresowe
Other prepayments
B
AKTYWA OBROTOWE
CURRENT ASSETS
I
Zapasy
Inventory
1
Materiały
Materials
2
Półprodukty i produkty w toku
Semi-finished products and work in progress
3
Produkty gotowe
Finished products
4
Towary
Goods
5
Zaliczki na dostawy
Advances for deliveries
II
Należności krótkoterminowe
Short-term receivables
1
Należności od jednostek powiązanych
Receivables from related parties
A
Z tytułu dostaw i usług
Trade receivables
B
Inne
Other
2
Należności od pozostałych jednostek
Receivables from other entities
A
Z tytułu dostaw i usług
trade receivables
B
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
Benefits
C
Inne
Other
D
Dochodzone na drodze sądowej
Claimed at court
III
Inwestycje krótkoterminowe
Short-term investments
1
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Short-term financial assets
A
W jednostkach powiązanych
in related parties
B
W pozostałych jednostkach
in other entities
C
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
cash and other pecuniary assets
2
Inne inwestycje krótkoterminowe
Other short-term investments
IV
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Short-term prepayments

AKTYWA RAZEM
TOTAL ASSETS

A
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
EQUITY
I
Kapitał (fundusz) podstawowy
Share capital
II
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Called up share capital (negative value)
III
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
Own shares (negative value)
IV
Kapitał (fundusz) zapasowy
Supplementary capital
V
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Revaluation reserve
VI
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Other reserve capitals
VII
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Previous years’ profit (loss)
VII
Zysk (strata) netto
Net profit (loss)
IX
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Write-off on net profit during the financial year (negative value)
B
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES
I
Rezerwy na zobowiązania
Provisions for liabilities
1
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Provision for deferred income tax
2
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Provision for retirement and similar benefits
3
Pozostałe rezerwy
Other provisions
II
Zobowiązania długoterminowe
Long-term liabilities
1
Wobec jednostek powiązanych
To related parties
2
Wobec pozostałych jednostek
To other entities
A
Kredyty i pożyczki
credits and loans
B
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
arising from issuance of debt securities
C
Inne zobowiązania finansowe
other financial liabilities
D
Inne
Other
III
Zobowiązania krótkoterminowe
Short-term liabilities
1
Wobec jednostek powiązanych
To related parties
A
Z tytułu dostaw i usług
trade liabilities
B
Inne
Other
2
Wobec pozostałych jednostek
To other entities
A
Kredyty i pożyczki
credits and loans
B
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
arising from issuance of debt securities
C
Inne zobowiązania finansowe
other financial liabilities
D
Z tytułu dostaw i usług
trade liabilities
E
Zaliczki otrzymane na dostawy
received advances for deliveries
F
Zobowiązania wekslowe
bill-of-exchange liabilities
G
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
tax, customs, insurance and other liabilities
H
Z tytułu wynagrodzeń
payroll liabilities
I
Inne
Other
3
Fundusze specjalne
Special funds
IV
Rozliczenia międzyokresowe
Accruals
1
Ujemna wartość firmy
Negative goodwill
2
Inne rozliczenia międzyokresowe
Other accruals

PASYWA RAZEM
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Rachunek zysków i strat – wersja porównawcza
Profit and loss account – by nature of expense
A
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Net revenues from sales and equivalent
I
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Net revenues from sales of products
II
Zmiana stanu produktów
Change in the balance of products (increase – positive value, decrease – negative value)
III
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Manufacturing cost of products for internal purposes
IV
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Net revenues from sales of goods and materials
B
Koszty działalności operacyjnej
Operating expenses
I
Amortyzacja
Amortisation and depreciation
II
Zużycie materiałów i energii
Consumption of materials and energy
III
Usługi obce
External services
IV
Podatki i opłaty
Taxes and charges, including:
V
Wynagrodzenia
Payroll
VI
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Social security and other benefits
VII
Pozostałe koszty rodzajowe
Other costs by type
VIII
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Value of goods and materials sold
C
Zysk (strata) ze sprzedaży
Profit (loss) on sales
D
Pozostałe przychody operacyjne
Other operating revenues
I
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Gain on disposal of non-financial fixed assets
II
Dotacje
Subsidies
III
Inne przychody operacyjne
Other operating revenues
E
Pozostałe koszty operacyjne
Other operating expenses
I
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Loss on disposal of non-financial fixed assets
II
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Revaluation of non-financial assets
III
Inne koszty operacyjne
Other operating expenses
F
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Profit (loss) on operating activities
G
Przychody finansowe
Financial revenues
I
Dywidendy i udziały w zyskach
Dividend and profit sharing, including:
II
Odsetki
Interest
III
Zysk ze zbycia inwestycji
Gain on disposal of investments
IV
Aktualizacja wartości inwestycji
Revaluation of investments
V
Inne
Other
H
Koszty finansowe
Financial expenses
I
Odsetki
Interest
II
Strata ze zbycia inwestycji
Loss on disposal of investments
III
Aktualizacja wartości inwestycji
Revaluation of investments
IV
Inne
Other
I
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
Profit (loss) on business activities
J
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Result on extraordinary events
I
Zyski nadzwyczajne
Extraordinary gains
II
Straty nadzwyczajne
Extraordinary losses
K
Zysk (strata) brutto
Gross profit (loss)
L
Podatek dochodowy
Income tax
M
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)
Other statutory reductions in profit (increases in loss)
N
Zysk (strata) netto
Net profit (loss)

Rachunek zysków i strat – wersja kalkulacyjna
Profit and loss account – by function of expense
A
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Net revenues from sales of products, goods and materials
I
Przychody netto ze sprzedaży produktów
net revenues from sales of products
II
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
net revenues from sales of goods and materials
B
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Cost of products, goods and materials sold
I
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Manufacturing cost of products sold
II
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Value of goods and materials sold
C
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Gross profit (loss) on sales
D
Koszty sprzedaży
Selling costs
E
Koszty ogólnego zarządu
General and administrative costs
F
Zysk (strata) ze sprzedaży
Profit (loss) on sales
G
Pozostałe przychody operacyjne
Other operating revenues
I
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Gain on disposal of non-financial fixed assets
II
Dotacje
Subsidies
III
Inne przychody operacyjne
Other operating revenues
H
Pozostałe koszty operacyjne
Other operating expenses
I
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Loss on disposal of non-financial assets
II
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Revaluation of non-financial assets
III
Inne koszty operacyjne
Other operating expenses
I
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Profit (loss) on operating activities
J
Przychody finansowe
Financial revenues
I
Dywidendy i udziały w zyskach
Dividend and profit sharing, including:
II
Odsetki
Interest
III
Zysk ze zbycia inwestycji
Gain on disposal of investments
IV
Aktualizacja wartości inwestycji
Revaluation of investments
V
Inne
Other
K
Koszty finansowe
Financial expenses
I
Odsetki
Interest
II
Strata ze zbycia inwestycji
Loss on disposal of investments
III
Aktualizacja wartości inwestycji
Revaluation of investments
IV
Inne
Other
L
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
Profit (loss) on business activities
M
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Result on extraordinary events
I
Zyski nadzwyczajne
Extraordinary gains
II
Straty nadzwyczajne
Extraordinary losses
N
Zysk (strata) brutto
Gross profit (loss)
O
Podatek dochodowy
Income tax
P
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)
Other statutory reductions in profit (increases in loss)
R
Zysk (strata) netto
Net profit (loss)

Rachunek przepływów pieniężnych
Cash flow
A
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Cash flows from operating activities

I
Zysk (strata) netto
Net profit (loss)
II
Korekty razem
Total adjustments
1
Amortyzacja
Amortisation and depreciation
2
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Exchange gains (losses)
3
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Interest and profit sharing (dividend)
4
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Profit (loss) on investment activities
5
Zmiana stanu rezerw
Change in provisions
6
Zmiana stanu zapasów
Change in inventory
7
Zmiana stanu należności
Change in receivables
8
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Change in short-term liabilities excluding credits and loans
9
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Change in prepayments and accruals
10
Inne korekty
Other adjustments
III
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Net cash flows from operating activities
B
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Cash flows from investment activities
I
Wpływy
Inflows
1
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Disposal of intangible and tangible fixed assets
2
Zbycie inwestycji w nieruchomości  oraz wartości niematerialne i prawne
Disposal of investments in real property and in intangible assets
3
Z aktywów finansowych, w tym:
From financial assets, including:
A
W jednostkach powiązanych
in related parties
B
W pozostałych jednostkach
in other entities
4
Inne wpływy inwestycyjne
Other inflows from investment activities
II
Wydatki
Outflows
1
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Purchase of intangible assets and tangible fixed assets
2
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Investments in real property and intangible assets
3
Na aktywa finansowe, w tym:
For financial assets, including:
A
w jednostkach powiązanych
in related parties
B
w pozostałych jednostkach
in other entities
4
Inne wydatki inwestycyjne
Other outflows from investment activities
III
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Net cash flows from investment activities
C
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Cash flows from financial activities
I
Wpływy
Inflows
1
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Net inflows from issuance of shares and other capital instruments and from capital contributions
2
Kredyty i pożyczki
Credits and loans
3
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Issuance of debt securities
4
Inne wpływy finansowe
Other inflows from financial activities
II
Wydatki
Outflows
1
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Purchase of own shares
2
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Dividend and other payments to shareholders
3
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Profit distribution liabilities other than profit distribution payments to shareholders
4
Spłaty kredytów i pożyczek
Repayment of credits and loans
5
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Redemption of debt securities
6
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Payment of other financial liabilities
7
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Payment of liabilities arising from financial leases
8
Odsetki
Interest
9
Inne wydatki finansowe
Other outflows from financial activities
III
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Net cash flows from financial activities
D
Przepływy pieniężne netto razem
Total net cash flows
E
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Balance sheet change in cash
F
Środki pieniężne na początek okresu
Cash opening balance
G
Środki pieniężne na koniec okresu
Closing balance of cash
-
o ograniczonej możliwości dysponowania
of limited disposability


Komentarze

 1. To bardzo ważne, by księgowy potrafił złożyć sprawozdanie finansowe po angielsku.

  OdpowiedzUsuń
 2. W pełni zgadzam się z wypowiedzią powyżej - naprawdę świetny wpis. A propos podatków, czy mógłbyś pokrótce wyjaśnić, czym jest podatek vat r i kto mu podlega? Obiło mi się to o uszy i nie mogę nigdzie znaleźć rzeczowego wyjaśnienia.

  OdpowiedzUsuń
 3. Moja bratanica miała problemy księgowe. Na szczęście biuro rachunkowe www.biurofinansowekk.com szybko znalazło rozwiązanie.

  OdpowiedzUsuń
 4. Dla tych, którzy potrzebują środków na pożyczkę na kapitał biznesowy i inne odsetki, - kredyt zaczyna się od 10 tys. Do 1 mln, aby uzyskać więcej informacji kontaktowych. [Atlasloan83@gmail.com, WA / Hangout +1(443)345-9339] szybki i łatwy proces. Najdłuższy płyn 10 minut

  OdpowiedzUsuń
 5. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 6. Zawsze dobrze jest poszerzyć swój zasób słownictwa o nowe, czasem specyficzne dla danej branży słówka. Obecnie przygotowuję się do specjalnego kursu z angielskiego, organizowanego przez szkołę językową https://lincoln.edu.pl/ i zanim się na niego wybiorę, chcę opanować jak najwięcej słówek. Dobrym sposobem na naukę słownictwa są też wg. mnie fiszki oraz książki dwujęzyczne.

  OdpowiedzUsuń
 7. W eRachuba http://www.erachuba.pl sprostamy każdemu wyzwaniu. Nie wierzysz? Zapraszamy!

  OdpowiedzUsuń
 8. Biuro rachunkowe www.eRachuba.pl - specjaliści mający dużą wiedzę i doświadczenie.

  OdpowiedzUsuń
 9. W pracy księgowego z pewnością takie zwroty mogą być przydatne jeżeli przyjdzie nam rozliczać firmę na rynek brytyjski. Co by nie było to i tak należy przede wszystkim znać język angielski do takiej pracy. Ja się go uczę m.in. poprzez czytanie readersów https://www.jezykiobce.pl/s/60/readersy-angielski które jak dla mnie na ten moment są niezastąpione.

  OdpowiedzUsuń
 10. Ja to ledwo te wszystkie sprawozdania ogarniam, a tu jeszcze trzeba robić je po angielsku? Chyba tym nie dała rady. Ostatnio zajmowałam się układaniem i sposobem przechowywania dokumentów. We wszystkim pomogła mi bardzo strona https://www.archiwizacjadokumentow.com.pl/zasady-i-terminy-przechowywania-i-archiwizacji-dokumentow-ksiegowych/ i można znaleźć tam świetne informacje.

  OdpowiedzUsuń
 11. Naprawdę świetnie napisane. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 12. Ja jestem zdania, że to już jest dość zaawansowany i branżowy język angielski. W sumie dlatego nadal stwierdzam, że nauka języka angielskiego przez dzieci jest po prostu ważna. Ja swoje maluchy zapisałam do szkoły językowej https://earlystage.pl/pl/nasze-szkoly i muszę przyznać, że dobrze się uczą.

  OdpowiedzUsuń
 13. Zrobienie sprawozdania w języku obcym to ogromnie trudne zajęcie! Do tego raczej tłumacz będzie potrzebny, bo z podstawową znajomością języka nie ma mowy by przetłumaczyć taki tekst. Jeśli szukacie sprawdzonego i profesjonalnego tłumacza to zerknijcie tu https://alonline.com.pl/ . Ponadto znajdziecie pod tym adresem także blog z masą ciekawych i przydatnych artykułów, dlatego warto chwilkę czasu poświęcić i sobie poczytać

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...