Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2013

Komis w księgach rachunkowych komitenta

Jak zaksięgować wydanie towarów w komis? Poprzez umowę komisu zgodnie z art. 765 Kodeksu cywilnego należy rozumieć umowę na podstawie której przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz we własnym imieniu. Transakcje dokonane w ramach umowy komisu należy traktować jako dostawę towarów Przykład dekretacji umowy komisu: Jednostka będąca podatnikiem VAT wydała towary komisantowi o wartości 70.000 zł w cenie sprzedaży 100.000 zł oraz wystawiał fakturę sprzedaży towarów 100.000 zł brutto (w tym VAT 23%). Komisantowi przysługuje 10% prowizji liczonej od ceny sprzedaży. Komisant sprzedał towary wystawione w komis oraz zapłacił komitentowi kwotę wynikającą ze sprzedaży potrącając prowizję 10% zgodnie z zawartą umową. Przykład księgowania u komitenta: 1. WZ - przekazanie towarów w komis 70.000 zł DT    Towary po

Różnice kursowe na rachunku walutowym

Jakie kursy zastosować do wyceny środków pieniężnych dla celów bilansowych? Dla celów bilansowych do wyceny transakcji na rachunku walutowym stosuje się następujące kursy: 1) dla wpływu środków pieniężnych stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia poprzedzającego dzień wpływu 2) dla rozchodu środków pieniężnych stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia poprzedzającego dzień wypływu lub kurs historyczny (metodę FIFO, LIFO lub średnią ważoną) W polityce rachunkowości jednostka powinna określić kurs po jakim wyceniany będzie rozchód waluty. Kiedy powstają różnice kursowe od środków pieniężnych?