Przejdź do głównej zawartości

Komis w księgach rachunkowych komitenta

Jak zaksięgować wydanie towarów w komis?

Poprzez umowę komisu zgodnie z art. 765 Kodeksu cywilnego należy rozumieć umowę na podstawie której przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz we własnym imieniu.

Transakcje dokonane w ramach umowy komisu należy traktować jako dostawę towarów

Przykład dekretacji umowy komisu:

Jednostka będąca podatnikiem VAT wydała towary komisantowi o wartości 70.000 zł w cenie sprzedaży 100.000 zł oraz wystawiał fakturę sprzedaży towarów 100.000 zł brutto (w tym VAT 23%). Komisantowi przysługuje 10% prowizji liczonej od ceny sprzedaży. Komisant sprzedał towary wystawione w komis oraz zapłacił komitentowi kwotę wynikającą ze sprzedaży potrącając prowizję 10% zgodnie z zawartą umową.

Przykład księgowania u komitenta:

1. WZ - przekazanie towarów w komis
70.000 zł

DT   Towary poza jednostką
CT   Towary na składzie

2. Wystawienie faktury VAT sprzedaży komisantowi

brutto 100.000 - 10.000     =  90.000 zł
VAT    90.000 x 0,23/1,23 = 16.829,27 zł
netto    90.000 - 16.829,27 = 73.170,73 zł

DT   Rozrachunki z odbiorcami 90.000 zł
CT   Rozrachunki z tytułu VAT 16.829,27 zł
CT   Rozliczenia międzyokresowe przychodów 73.170,73 zł

3. WB - wpływ należności od komisanta
100.000 - 10.000 = 90.000 zł

DT   Rachunek bankowy
CT   Rozrachunki z odbiorcami

4. PK - zarachowanie przychodów ze sprzedaży towarów
73.170,73 zł

DT   Rozliczenia międzyokresowe przychodów
CT   Przychody ze sprzedaży towarów

4. PK - zarachowanie wartości sprzedanych towarów
70.000,00 zł

DT   Wartość sprzedanych towarów
CT    Towary poza jednostką

Jednostka osiągnęła zysk ze sprzedaży komisowej w wysokości 73.170,73 - 70.000 = 3.170,73 zł.

Komentarze

 1. Brakuje mi tylko podsumowania. Czy według Ciebie działalność komisowa jest opłacalna?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. IMHO opłacalność takiej działalności, jak zresztą innych, uwarunkowana jest różnymi czynnikami i nie można jednoznacznie stwierdzić, że jest, bądź też nie, opłacalna. Patrząc na coraz mniejszą liczbę takich punktów (zapewne pod wpływem możliwości sprzedaży przez Internet) przypuszczam, że obecnie działalność komisowa w dotychczasowej formie może być mniej opłacalna. Chyba, że trafimy z takim biznesem na niszę na rynku i akurat okaże się, że być może nie ma w danej miejscowości komisu, albo wprowadzimy e-komis, co jednak może być opłacalne.

   Usuń
 2. Dokładność co do grosza! Brawo :D

  OdpowiedzUsuń
 3. Naprawdę? Dziwi mnie, że wiele osób nie korzysta z usług księgowej. Od lat stawiam na www.eRachuba.pl i jestem zachwycony.

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...