Przejdź do głównej zawartości

Różnice kursowe na rachunku walutowym

Jakie kursy zastosować do wyceny środków pieniężnych dla celów bilansowych?

Dla celów bilansowych do wyceny transakcji na rachunku walutowym stosuje się następujące kursy:

1) dla wpływu środków pieniężnych stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia poprzedzającego dzień wpływu

2) dla rozchodu środków pieniężnych stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia poprzedzającego dzień wypływu lub kurs historyczny (metodę FIFO, LIFO lub średnią ważoną)

W polityce rachunkowości jednostka powinna określić kurs po jakim wyceniany będzie rozchód waluty.

Kiedy powstają różnice kursowe od środków pieniężnych?

Różnice kursowe od środków pieniężnych powstają w sytuacji gdy rozchód środków pieniężnych zostanie wyceniony po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień ich wpływu. W sytuacji gdy zostanie zastosowany kurs po jakim kwota wpłynęła na rachunek wówczas nie powstaną różnice kursowe od środków pieniężnych. Oznacza to zastosowanie historycznego kursu, który może być stosowany przez jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Przykład:

Stan środków na rachunku walutowym jednostki wynosił 20.000 po kursie 3,90 zł/euro.
Jednostka posiada zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego o wartości 10.000 euro za dostarczony przez niego towar wycenione po kursie 4,00 zł/euro, tj. 40.000 zł. Jednostka uregulowała zobowiązanie 10.000 euro wobec dostawcy zagranicznego z rachunku walutowego. Jednostka do rozchodu środków pieniężnych stosuje kurs FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło). Kurs średni NBP z ostatniego dnia poprzedzającego dzień wypływu waluty na rachunek walutowy wynosił 4,10 zł/euro.

Dekretacja:

1. WB - spłata zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego
10.000 euro x 4,10 zł/euro = 41.000 zł

DT   Rozrachunki z dostawcami
CT   Rachunek bankowy

2. PK - rozliczenie różnic kursowych od środków na rachunku walutowym
41.000 zł - 10.000 euro x 3,90 zł/euro = 2.000 zł

DT   Rachunek bankowy
CT   Przychody finansowe

3. PK - rozliczenie różnic kursowych od zobowiązań handlowych
10.000 euro x (4,0 zł/euro - 3,9 zł/euro) = 1.000 zł

DT   Rozrachunki z dostawcami
CT   Przychody finansowe

Na dzień bilansowy wycena środków pieniężnych następuje po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski obowiązującym w tym dniu - zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 3 ust. 2.

Prezentacja różnic kursowych w sprawozdaniu finansowym

Różnice kursowe powinny być prezentowane per saldo w sprawozdaniu finansowym, co wynia z art. 42 ust. 3.

1) Nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi wykazuje się w przychodach finansowych w pozycji J.V (wariant kalkulacyjny) lub G.V (wariant porównawczy) w pozycji "Inne przychody finansowe".

2) Nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi wykazuje się w przychodach finansowych w pozycji K.IV (wariant kalkulacyjny) lub H.IV (wariant porównawczy) w pozycji "Inne koszty finansowe".

Komentarze

  1. Nigdy nie bylem specjalistą jeśli chodzi o księgowość oraz ekonomię. Dlatego lubię proste i zarazem jasne rozwiązania. Gdy potrzebuję waluty lub chcę ją sprzedać to w kantorze online https://cinkciarz.pl/wymiana-walut robię te rzeczy praktycznie od ręki.

    OdpowiedzUsuń
  2. W sumie na takich rzeczach nie bardzo się znam i jeśli tylko muszę to wymieniam walutę. Ogólnie ja najchętniej korzystam z systemu płatności internetowej https://www.cashbill.pl/ i myślę, że jest to doskonały sposób na to aby zrealizować wszelkie swoje płatności w sposób błyskawiczny.

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...