Przejdź do głównej zawartości

Ewidencja weksli obcych

Weksel obcy jest dokumentem wystawionym przez trasata, w którym wystawca weksla zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty pieniężnej bezwarunkowo. Weksel pełni między innymi funkcję kredytową. Weksle mogą być wystawiane w celu pokrycia zobowiązania wobec odbiorcy z tytułu zakupionych towarów. Wartość na którą opiewa weksel to suma wekslowa (wartość nominalna weksla). Nadwyżka sumy wekslowej nad wartością należności handlowej stanowi dyskonto, które odnosi się w przychody finansowe.

Ujęcie w księgach rachunkowych weksla obcego otrzymanego od kontrahenta:

Przykład:

Spółka "A" sprzedała Spółce "B" towary za kwotę 10.000 zł netto + VAT 23%, tj. kwota brutto 12.300 zł. Spółka "B" wystawiła weksel na pokrycie tego zobowiązania w wartości nominalnej 13.000 zł (tzw. suma wekslowa). Spółka "B" uregulowała kwotę 13.000 zł w terminie określonym w wekslu.

Dekretacja weksla obcego:

1. PK - weksel obcy otrzymany od kontrahenta w wartości nominalnej 13.000 zł

DT  Weksle obce                       13.000 zł
CT  Rozrachunki z odbiorcami 12.300 zł
CT  Przychody finansowe              700 zł

2. WB - wykup weksla przez wystawcę 13.000 zł

DT  Rachunek bankowy           13.000 zł
CT  Weksle obce                      13.000 zł

Prezentacja weksli obcych w sprawozdaniu finansowym:

Weksle płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia prezentowane są w aktywach w pozycji B.III.1 lit. c) jako Inne środki pieniężne.

Weksle płatne w terminie powyżej 3 miesięcy od daty ich wystawienia prezentowane są w aktywach w pozycji B.III.1 lit. c) jako Inne aktywa pieniężne.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...