Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2013

Umorzenie udziałów własnych w księgach rachunkowych

Nabycie udziałów własnych w celu umorzenia Spółka może nabyć udziały własne w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń, których nie można zaspokoić z majątku wspólnika, nabyć w celu umorzenia udziałów lub w innych przypadkach przewidzianych w ustawie. Przedsiębiorstwo może umorzyć udziały własne w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z zysku . W przypadku wybrania pierwszej opcji obniżenie kapitału zakładowego następuje w dniu zarejestrowania kapitału rejestrowego przez sąd rejestrowy. Dodatnią różnicę pomiędzy ceną nabycia umarzanych udziałów a ich   wartością nominalną odnosi się jako zmniejszenie kapitału zapasowego. W przypadku gdy różnica przewyższa kapitał zapasowy, pozostała część odnoszona jest jako strata z lat ubiegłych. Przykład

Przewalutowanie kredytu w księgach rachunkowych

Księgowania związane z przewalutowaniem kredytu złotówkowego na eurowy Transakcja przewalutowania nie powoduje powstanie różnic kursowych (zarówno według ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym). Różnice kursowe powstaną w momencie spłaty kredytu walutowego w związku z odmiennym kursem zastosowanym w chwili przewalutowania a kursem spłaty z rachunku walutowego. W odniesieniu do kredytów , ujemne różnice kursowe na rachunku walutowym powstają w przypadku, gdy wartość raty kredytu przeliczonej po kursie z dnia przewalutowania kredytu jest niższa od wartości przeliczonej po kursie faktycznie zastosowanego z dnia spłaty (np. FIFO). Przykład różnic kursowych powstałych w związku z przewalutowaniem kredytu: