Przejdź do głównej zawartości

Przewalutowanie kredytu w księgach rachunkowych

Księgowania związane z przewalutowaniem kredytu złotówkowego na eurowy

Transakcja przewalutowania nie powoduje powstanie różnic kursowych (zarówno według ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym). Różnice kursowe powstaną w momencie spłaty kredytu walutowego w związku z odmiennym kursem zastosowanym w chwili przewalutowania a kursem spłaty z rachunku walutowego.

W odniesieniu do kredytów, ujemne różnice kursowe na rachunku walutowym powstają w przypadku, gdy wartość raty kredytu przeliczonej po kursie z dnia przewalutowania kredytu jest niższa od wartości przeliczonej po kursie faktycznie zastosowanego z dnia spłaty (np. FIFO).

Przykład różnic kursowych powstałych w związku z przewalutowaniem kredytu:

Przedsiębiorstwo w dniu 30 czerwca 2013 zaciągnęło 150.000 złotych kredytu bankowego na okres dwóch lat. W dniu 30 października 2013 roku przedsiębiorstwo spłaciło 50.000 złotych kredytu. W tym samym dniu dokonano przewalutowania kredytu na euro po kursie 4,0 zł/eur. Zobowiązanie z tytułu kredytu po przewalutowaniu wyniosło 25.000 euro. Saldo na rachunku walutowym przed przewalutowaniem wynosiło 10.000 euro wycenione po kursie 4,2 zł/eur. Do wyceny rozchodu środków pieniężnych jednostka stosuje metodę FIFO – pierwsze weszło pierwsze wyszło. W dniu 30 listopada spłacono ratę kredytu z tego rachunku w wysokości 1.000 euro, tj. 1.000 x 4,2 zł/eur = 4.200 zł. Zaksięguj powyższe operacje.

Dekretacja:

1.      Przewalutowanie kredytu walutowego

150.000 zł – 50.000 zł = 100.000 zł

DT Zobowiązanie z tytułu kredytu bankowego – kredyt złotowy

CT Zobowiązanie z tytułu kredytu bankowego – kredyt walutowy

2.      WB – spłata raty kredytu

10.000 euro x 4,2 zł/eur = 4.200 zł

DT Zobowiązanie z tytułu kredytu bankowego – kredyt walutowy

CT Rachunek walutowy


3.      PK – ustalenie różnic kursowych w związku ze spłatą kredytu

1.000 euro x (4,2-4,0) = 200 zł

DT Koszty finansowe

CT Zobowiązanie z tytułu kredytu bankowego – kredyt walutowy

Dodatnie różnice kursowe zwiększą przychody finansowe, natomiast ujemnie różnice kursowe zwiększają koszty finansowe. Zgodnie z ustawą o rachunkowości nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi wykazuje się jako inne koszty finansowe, natomiast nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi wykazuje się jako inne przychody finansowe.

Komentarze

 1. Bardzo szczegółowe wytłumaczenie. Dziękuję bardzo za nie - z całą pewnością się przyda.

  OdpowiedzUsuń
 2. Mimo wszystko to dla mnie nadal jest skomplikowane, ale mam nadzieję, że niedługo księgowanie będzie dla mnie łątwe;)

  OdpowiedzUsuń
 3. Muszę właśnie zainteresować się informacjami, o których piszesz i wiele się z tego już dowiedziałam, ale obawiam się, że i tak będzie konieczna wizyta u doradcy kredytowego, który dokładnie mi wszystko wyjaśni.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ja to w ogóle jestem zdania, że lepiej brać kredyt tylko i wyłącznie w polskiej walucie, bo nie mamy żadnych kłopotów z tym, że jakaś waluta pójdzie w górę, no bo rata kredytu zawsze zależy od kursu waluty w danym momencie.

  OdpowiedzUsuń
 5. Z takim problemem pewnie i tak bym się udał d księgowej, gdyż ja się na tym nie znam. Oczywiście chętnie korzystam z kantoru internetowego Cinkciarz jeśli chodzi o samą wymianę walut. Jednak jeśli chodzi o przewalutowanie to już jest praca dla kogoś innego.

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...