Przejdź do głównej zawartości

Umorzenie udziałów własnych w księgach rachunkowych

Nabycie udziałów własnych w celu umorzenia

Spółka może nabyć udziały własne w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń, których nie można zaspokoić z majątku wspólnika, nabyć w celu umorzenia udziałów lub w innych przypadkach przewidzianych w ustawie. Przedsiębiorstwo może umorzyć udziały własne w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z zysku. W przypadku wybrania pierwszej opcji obniżenie kapitału zakładowego następuje w dniu zarejestrowania kapitału rejestrowego przez sąd rejestrowy. Dodatnią różnicę pomiędzy ceną nabycia umarzanych udziałów a ich  wartością nominalną odnosi się jako zmniejszenie kapitału zapasowego. W przypadku gdy różnica przewyższa kapitał zapasowy, pozostała część odnoszona jest jako strata z lat ubiegłych.

Przykład

Spółka z o.o. nabyła 1.000 udziałów własnych za 55 zł za udział w celu ich umorzenia. Przed nabyciem udziałów w celu umorzenia Spółka wykazywała w księgach rachunkowych następujące pozycje kapitałów:

1)      Kapitał zakładowy 100.000 zł

2)      Kapitał zapasowy 20.000 zł

Kapitał zakładowy dzielił się na 2.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział. Cena nabycia udziałów wyniosła 52 zł.

Dekretacja

1.      Nabycie udziałów w celu ich umorzenia
 
1.000 udziałów x 55 zł / udział = 55.000 zł
 
DT Krótkoterminowe aktywa finansowe (Udziały własne)

CT Pozostałe rozrachunki (Rozrachunki ze wspólnikami)
 

2.      Naliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

1.000 udziałów x (55 zł – 52 zł) = 3.000 zł

3.000 zł x 19% = 570 zł
 
DT Pozostałe rozrachunki (Rozrachunki ze wspólnikami)

CT Rozrachunki publicznoprawne
 

3.      Wyciąg bankowy – zapłata wynagrodzenia wspólnikom

55.000 zł – 570 zł = 54.430 zł
 
DT Pozostałe rozrachunki (Rozrachunki ze wspólnikami)

CT Rachunek bankowy

 
4.      Umorzenie nabytych udziałów
 
DT Kapitał zakładowy 1.000 udziałów x 50 zł / udział = 50.000 zł

CT Krótkoterminowe aktywa finansowe (Udziały własne) 55.000 zł

DT Kapitał zapasowy 55.000 zł – 50.000 zł = 5.000

Komentarze

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...