Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2014

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Kiedy przedawniają się zobowiązania podatkowe? Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin przedawnienia zobowiązań podatkowych został określony w art. 70 Ordynacji podatkowej. Kiedy przedawnia się zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych? Przykład przedawnienia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Faktura korygująca a VAT

Kiedy skorygować VAT w przypadku otrzymania faktury korygującej? Przedsiębiorstwo otrzymało fakturę VAT za zakup towarów handlowych w lipcu 2014 roku. Na początku sierpnia 2014 roku do faktury VAT za zakupione w lipcu 2014 roku towary została wystawiona faktura VAT korygująca in minus, tj. zmniejszająca wysokość podatku VAT do odliczenia od podatku należnego. Odpowiedź:

Uproszczone sprawozdanie finansowe mikrofirmy

Jak sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe mikrofirmy? Uproszczone sprawozdanie finansowe powinno składać się z dwóch elementów: Bilansu wraz z informacją uzupełniającą Rachunku zysków i strat Nie ma wymogu sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego przez mikrofirmę. Mikrofirmy nie mają również obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności jednostki. Wzór bilansu oraz rachunku zysków i strat dla mikrofirm znajduje się w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości. Kto może sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe?

Czy amortyzować nieużywany środek trwały?

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów amortyzację od nieużywanego środka trwałego?   Środki trwałe mogą być amortyzowane tylko, gdy są używane przez jednostkę. Jeżeli środki trwałe nie są używane w przedsiębiorstwie, to w świetle ustawy o rachunkowości nie spełniają definicji aktywów, a tym samym nie mogą być amortyzowane. Nieużywane środki trwałe nie mogą być amortyzowane zarówno dla celów bilansowych, jak i według prawa podatkowego. Zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji nie podlegają nieużywane środki trwałe na skutek zawieszenia lub zaprzestania działalności, w której te składniki były używane. Amortyzacja nieużywanego środka trwałego nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.   Jak amortyzować środki trwałe używane sezonowo?  

Kiedy zaksięgować dotację?

Jakie dotacje może otrzymać przedsiębiorstwo? Dotacja może dotyczyć bieżących wydatków, na przykład na wypłatę wynagrodzeń lub też dotacja może stanowić dofinansowanie do nabycia środków trwałych w całości lub w części ich wartości. Dotacja może być otrzymana jednorazowo lub środki z dotacji mogą być przekazywane etapami w ciągu kolejnych lat. Kiedy zaksięgować dotację?

Czy można wypłacić dywidendę gdy opinia biegłego rewidenta zawiera zastrzeżenia?

Kiedy można wypłacić dywidendę? Decyzję o podziale wyniku finansowego podejmuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe poddane zatwierdzeniu powinno zostać wcześniej zbadane przez biegłego rewidenta, jeżeli na podmiot był nałożony taki obowiązek zgodnie z ustawą o rachunkowości. Organ zatwierdzający w drodze uchwały podejmuje decyzję o podziale zysku lub podziale straty. Warunkiem ważności podziału wyniku z mocy prawa jest wyrażenie przez biegłego rewidenta opinii o sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Warunek ten został przewidziany w art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości. W związku z tym w przypadku otrzymania opinii biegłego rewidenta z zastrzeżeniami podmiot może podjąć decyzję o wypłacie dywidendy. Jakie są rodzaje opinii biegłego rewidenta?  

Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego po terminie

Jakie są konsekwencje złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego po terminie? Podatnicy zobowiązani są do złożenia rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Na podatników, którzy nie złożyli sprawozdania finansowego w ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, mogą zostać nałożone sankcje zgodnie z kodeksem karnym skarbowym. Jeżeli jednostka nie składa sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego to popełnia wykroczenie skarbowe. Jakie kary są przewidziane za niezłożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego?

W jakim terminie należy złożyć sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego?

Kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego? Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać złożone w ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno natomiast nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Jeżeli sprawozdanie zostało sporządzone na dzień 31 grudnia i zostało zatwierdzone w dniu 30 czerwca, to powinno zostać złożone do urzędu skarbowego do dnia 10 lipca. Na przykład jeżeli sprawozdanie zostało zatwierdzone 15 czerwca, to wtedy sprawozdanie finansowe powinno zostać złożone do urzędu skarbowego do dnia 25 czerwca. Obowiązek składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z art. 27 ust 2. Jakie dokumenty należy złożyć do urzędu skarbowego oprócz sprawozdania finansowego?

W jaki sposób zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe?

Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe?   Celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest potwierdzenie danych finansowych w nim zawartych. Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone przez odpowiedni organ zarządzający. Organem zatwierdzającym w zależności od formy prawnej jest: W spółce akcyjnej – zwyczajne walne zgromadzenie W spółce z o.o. – zwyczajne walne zgromadzenie wspólników W spółce komandytowo-akcyjnej – zwyczajne walne zgromadzenie W spółce jawnej – wspólnicy W spółce partnerskiej – wspólnicy W spółce komandytowej – wspólnicy W spółce cywilnej – wspólnicy W przedsiębiorstwie państwowym – rada pracownicza lub organ założycielski W spółdzielni – walne zgromadzenie   Nie podlegają zatwierdzeniu sprawozdania finansowe jednostek, w stosunku do których została ogłoszona upadłość.  Czy sprawozdanie finansowe może zostać dokonane przez zarząd spółki?