Przejdź do głównej zawartości

Czy amortyzować nieużywany środek trwały?

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów amortyzację od nieużywanego środka trwałego?
 
Środki trwałe mogą być amortyzowane tylko, gdy są używane przez jednostkę. Jeżeli środki trwałe nie są używane w przedsiębiorstwie, to w świetle ustawy o rachunkowości nie spełniają definicji aktywów, a tym samym nie mogą być amortyzowane. Nieużywane środki trwałe nie mogą być amortyzowane zarówno dla celów bilansowych, jak i według prawa podatkowego. Zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji nie podlegają nieużywane środki trwałe na skutek zawieszenia lub zaprzestania działalności, w której te składniki były używane. Amortyzacja nieużywanego środka trwałego nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.
 
Jak amortyzować środki trwałe używane sezonowo?
 
Środki trwałe używane okresowo mogą być amortyzowane tylko przez okres w którym faktycznie są wykorzystywane. Jeżeli środek trwały użytkowany jest w okresie letnim, to amortyzacja może być naliczona tylko w miesiącach letnich. Nie oznacza to, że roczna amortyzacja używanego sezonowo środka trwałego będzie niższa od amortyzacji środka trwałego o takiej samej wartości używanego przez cały rok. Miesięczny odpis amortyzacji może zostać ustalony przez podzielenie rocznej kwoty amortyzacji przez okres, w którym środek trwały jest rzeczywiście wykorzystywany lub przez 12 miesięcy. Wybór ustalania metody amortyzacji dla środka trwałego używanego sezonowo zależy od podatnika.
 
Przykład naliczania amortyzacji środka trwałego używanego sezonowo w przypadku amortyzacji odpowiadającej okresowi używania środka trwałego
 
Przedsiębiorstwo posiada statek, który wykorzystywany jest w celach turystycznych w okresie letnim przez okres od maja do września każdego roku. Wartość początkowa statku wynosi 100.000 zł. Przedsiębiorstwo amortyzuje statek według rocznej stawki 7%. Ile wyniesie miesięczna i roczna amortyzacja wykorzystywanego sezonowo statku?
 
Roczna amortyzacja wyniesie 7% x 100.000 zł = 7.000 zł.
Miesięczna amortyzacja wyniesie 7.000 zł // 5 miesięcy = 1.400 zł / miesiąc.
 
Wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego wyniesie 1.400 zł. Amortyzacja zostanie naliczona w okresie od maja do września.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów