Przejdź do głównej zawartości

Czy można wypłacić dywidendę gdy opinia biegłego rewidenta zawiera zastrzeżenia?

Kiedy można wypłacić dywidendę?

Decyzję o podziale wyniku finansowego podejmuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe poddane zatwierdzeniu powinno zostać wcześniej zbadane przez biegłego rewidenta, jeżeli na podmiot był nałożony taki obowiązek zgodnie z ustawą o rachunkowości. Organ zatwierdzający w drodze uchwały podejmuje decyzję o podziale zysku lub podziale straty. Warunkiem ważności podziału wyniku z mocy prawa jest wyrażenie przez biegłego rewidenta opinii o sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Warunek ten został przewidziany w art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości. W związku z tym w przypadku otrzymania opinii biegłego rewidenta z zastrzeżeniami podmiot może podjąć decyzję o wypłacie dywidendy.

Jakie są rodzaje opinii biegłego rewidenta?
 
Biegły rewident może wydać następujące rodzaje opinii:
 1. Opinia bez zastrzeżeń
 2. Opinia z zastrzeżeniem
 3. Opinia negatywna
Biegły rewident może odmówić wydania opinii jeżeli wystąpiły istotne ograniczenia badania lub inne przyczyny powodują, że biegły rewident nie może uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania niezbędnych do wyrażenia miarodajnej opinii o sprawozdaniu finansowym.

Kiedy nie można podjąć decyzji o wypłacie dywidendy?
 
Podsumowując, decyzja o wypłacie dywidendy nie może zostać podjęta w przypadku otrzymania negatywnej opinii biegłego rewidenta oraz w przypadku odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym. W pozostałych przypadkach decyzja o wypłacie dywidendy może zostać podjęta. Należy pamiętać jednak o ograniczeniach dotyczących podziału wyniku finansowego wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych lub z umowy spółki.

Komentarze

 1. Przejrzyście wytłumaczone. Myślę jednak, że właściciele firm wciąż obawiają się samej instytucji biegłego rewidenta i przydałby się podobny tekst odnośnie jego funkcji.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mam podobne wrażenie, zwłaszcza kiedy niektórzy nie mogą odróżnić urzędników skarbówki od biegłych rewidentów! Dzięki za sugestię, postaram się coś więcej napisać na ten temat :)

   Usuń
 2. Post z pokaźną dawką wiedzy. Wielkie dzięki.

  OdpowiedzUsuń
 3. Profesjonalna księgowość? Polecam www.biurofinansowekk.com!

  OdpowiedzUsuń
 4. Bardzo fajnie napisane. Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...