Przejdź do głównej zawartości

Faktura korygująca a VAT

Kiedy skorygować VAT w przypadku otrzymania faktury korygującej?

Przedsiębiorstwo otrzymało fakturę VAT za zakup towarów handlowych w lipcu 2014 roku. Na początku sierpnia 2014 roku do faktury VAT za zakupione w lipcu 2014 roku towary została wystawiona faktura VAT korygująca in minus, tj. zmniejszająca wysokość podatku VAT do odliczenia od podatku należnego.

Odpowiedź:

W powyższej sytuacji podatnik będzie mógł odliczyć podatek VAT naliczony w miesiącu, w którym otrzymał fakturę, czyli w sierpniu 2014 roku. Deklaracja VAT-7 za sierpień 2014 roku powinna zostać złożona do urzędu skarbowego do dnia 25 września 2014 roku.

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z otrzymaną fakturą korekty wynika z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał.

Powyższa zasada ma zastosowanie zarówno w przypadku otrzymania faktury korygującej VAT in minus (zmniejszenie podatku VAT) oraz w przypadku faktury korygującej VAT in plus (zwiększenie podatku VAT).

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów