Przejdź do głównej zawartości

Kiedy zaksięgować dotację?

Jakie dotacje może otrzymać przedsiębiorstwo?

Dotacja może dotyczyć bieżących wydatków, na przykład na wypłatę wynagrodzeń lub też dotacja może stanowić dofinansowanie do nabycia środków trwałych w całości lub w części ich wartości. Dotacja może być otrzymana jednorazowo lub środki z dotacji mogą być przekazywane etapami w ciągu kolejnych lat.

Kiedy zaksięgować dotację?

Otrzymana dotacja powinna zostać zaksięgowana w momencie jej wpływu na rachunek bankowy. Księgowanie drugostronne dotacji zależy od tego czy dotacja dotyczy bieżących wydatków czy została przyznana na dofinansowanie zakupu środków trwałych. W przypadku otrzymania dotacji na bieżące wydatki drugostronnie dotację należy zaksięgować jako Pozostałe przychody operacyjne. W sprawozdaniu finansowym dotacje są wyodrębniane w osobnej pozycji Pozostałych przychodów operacyjnych. W przypadku otrzymania dotacji na zakup środków trwałych dotacje powinny zostać zaksięgowane w pasywach jako Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

W przypadku ujęcia dotacji jako Rozliczeń międzyokresowych przychodów należy pamiętać o rozliczaniu dotacji współmiernie do naliczanej amortyzacji od wartości środków trwałych zakupionych ze środków z dotacji.

Przykład księgowania dotacji otrzymanej na zakup środków trwałych

Przedsiębiorstwo zakupiło w czerwcu 2014 roku środek trwały o wartości brutto 12.300 zł, w tym VAT 23 % tj. 2.300 zł. Wartość netto środka trwałego wynosi 10.000 zł. Środek trwały będzie amortyzowany stawką 10% od lipca 2014 roku. Na zakup środka trwałego przedsiębiorstwo otrzymało dotację odpowiadającą wartości netto środka trwałego (tj. 10.000 zł). Dotacja wpłynęła na rachunek w sierpniu 2014 roku.

1. Otrzymanie faktury VAT za zakup środka trwałego

DT Rozliczenie zakupu                                   10.000 zł
DT VAT naliczony                                            2.300 zł
CT Rozrachunki z dostawcami                        12.300 zł

2.  Przyjęcie środka trwałego do używania na podstawie dokumentu OT

DT Środki trwałe                                           10.000 zł
CT Rozliczenie zakupu                                  10.000 zł

3.  Zaksięgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych za 2014 rok na podstawie dokumentów PK
Amortyzacja roczna 10.000 zł x 10% = 1.000 zł
Amortyzacja za pół roku (od lipca do grudnia) 500 zł

Amortyzacja powinna być księgowana co miesiąc na podstawie dokumentów PK. Dla uproszczenia przyjęto księgowanie amortyzacji jednorazowo za pół roku.

DT Amortyzacja                                                500 zł
CT Odpisy umorzeniowe środków trwałych          500 zł

4.  Wpływ dotacji na rachunek bankowy potwierdzony wyciągiem bankowym 
DT Rachunek bieżący                                      12.300 zł
CT Rozliczenia międzyokresowe przychodów    12.300 zł

5.  Rozliczenie dotacji przypadającej na pozostałe przychody operacyjne za 2014 rok na podstawie dokumentów PK

Dotacja powinna być rozliczana co miesiąc na podstawie dokumentów PK. Dla uproszczenia przyjęto księgowanie dotacji jednorazowo za pół roku.

DT Rozliczenia międzyokresowe przychodów      500 zł
CT Pozostałe przychody operacyjne                   500 zł

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...