Przejdź do głównej zawartości

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Kiedy przedawniają się zobowiązania podatkowe?

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin przedawnienia zobowiązań podatkowych został określony w art. 70 Ordynacji podatkowej.

Kiedy przedawnia się zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?

Przykład przedawnienia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Deklaracja roczna CIT-8 podatników podatku od osób prawnych składana jest w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego. Deklaracja CIT-8 za 2013 rok powinna zostać złożona do dnia 31 marca 2014 roku. Podatek dochodowy od osób prawnych powinien zostać zapłacony wraz ze złożeniem deklaracji do dnia 31 marca 2014 roku. Termin upływu przedawnienia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych rozpocznie bieg od dnia 31 grudnia 2014 roku. Przedawnienie zobowiązania podatkowego w tym przypadku nastąpi z upływem dnia 31 grudnia 2019 roku (czyli po upływie 5 lat).

Kiedy przedawnia się zobowiązanie z tytułu VAT?

Przykład przedawnienia zobowiązania z tytułu VAT.

Deklarację podatku od towarów i usług VAT-7 za lipiec 2014 roku należy złożyć do urzędu skarbowego do dnia 25 sierpnia 2014 roku. Wraz ze złożeniem deklaracji VAT-7 należy uregulować podatek należy VAT. Termin upływu przedawnienia zobowiązania z tytułu podatku VAT rozpocznie bieg od 31 grudnia 2014 roku i tak, jak w powyższym przykładzie dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych, przedawnienie nastąpi z upływem dnia 31 grudnia 2019 roku.

W sytuacji przedawnienia zobowiązań podatkowych, organ podatkowy nie może żądać uregulowania zobowiązania podatkowego lub naliczonych odsetek od tych zobowiązań podatkowych.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów