Przejdź do głównej zawartości

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Kiedy przedawniają się zobowiązania podatkowe?

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin przedawnienia zobowiązań podatkowych został określony w art. 70 Ordynacji podatkowej.

Kiedy przedawnia się zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?

Przykład przedawnienia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Deklaracja roczna CIT-8 podatników podatku od osób prawnych składana jest w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego. Deklaracja CIT-8 za 2013 rok powinna zostać złożona do dnia 31 marca 2014 roku. Podatek dochodowy od osób prawnych powinien zostać zapłacony wraz ze złożeniem deklaracji do dnia 31 marca 2014 roku. Termin upływu przedawnienia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych rozpocznie bieg od dnia 31 grudnia 2014 roku. Przedawnienie zobowiązania podatkowego w tym przypadku nastąpi z upływem dnia 31 grudnia 2019 roku (czyli po upływie 5 lat).

Kiedy przedawnia się zobowiązanie z tytułu VAT?

Przykład przedawnienia zobowiązania z tytułu VAT.

Deklarację podatku od towarów i usług VAT-7 za lipiec 2014 roku należy złożyć do urzędu skarbowego do dnia 25 sierpnia 2014 roku. Wraz ze złożeniem deklaracji VAT-7 należy uregulować podatek należy VAT. Termin upływu przedawnienia zobowiązania z tytułu podatku VAT rozpocznie bieg od 31 grudnia 2014 roku i tak, jak w powyższym przykładzie dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych, przedawnienie nastąpi z upływem dnia 31 grudnia 2019 roku.

W sytuacji przedawnienia zobowiązań podatkowych, organ podatkowy nie może żądać uregulowania zobowiązania podatkowego lub naliczonych odsetek od tych zobowiązań podatkowych.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...