Przejdź do głównej zawartości

Uproszczone sprawozdanie finansowe mikrofirmy

Jak sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe mikrofirmy?

Uproszczone sprawozdanie finansowe powinno składać się z dwóch elementów:
  1. Bilansu wraz z informacją uzupełniającą
  2. Rachunku zysków i strat
Nie ma wymogu sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego przez mikrofirmę. Mikrofirmy nie mają również obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności jednostki.

Wzór bilansu oraz rachunku zysków i strat dla mikrofirm znajduje się w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.

Kto może sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe?

Uproszczone sprawozdanie finansowe może być sporządzone od 1 stycznia 2015 roku przez mikrofirmy, do których zalicza się m.in. 
  1. Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) - tj. spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły następujących trzech wielkości:
·         1.500.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego

·         3.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy

·         10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
  1. Stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego i organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła - jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej
  2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1.200.000 euro i nie więcej niż 2.000.000 euro za poprzedni rok obrotowy
  3. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości, w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego
Celem uproszczeń w sporządzaniu sprawozdań finansowych było obniżenie kosztów ich przygotowania oraz bieżącego prowadzenia rachunkowości. Zaproponowane zmiany w sporządzaniu sprawozdań finanowych związane są z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE do polskiego prawa.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...