Przejdź do głównej zawartości

W jaki sposób zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe?

Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe? 

Celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest potwierdzenie danych finansowych w nim zawartych. Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone przez odpowiedni organ zarządzający. Organem zatwierdzającym w zależności od formy prawnej jest:

 1. W spółce akcyjnej – zwyczajne walne zgromadzenie
 2. W spółce z o.o. – zwyczajne walne zgromadzenie wspólników
 3. W spółce komandytowo-akcyjnej – zwyczajne walne zgromadzenie
 4. W spółce jawnej – wspólnicy
 5. W spółce partnerskiej – wspólnicy
 6. W spółce komandytowej – wspólnicy
 7. W spółce cywilnej – wspólnicy
 8. W przedsiębiorstwie państwowym – rada pracownicza lub organ założycielski
 9. W spółdzielni – walne zgromadzenie
 
Nie podlegają zatwierdzeniu sprawozdania finansowe jednostek, w stosunku do których została ogłoszona upadłość. 

Czy sprawozdanie finansowe może zostać dokonane przez zarząd spółki? 

Należy pamiętać, że zatwierdzenie sprawozdania finansowego nigdy nie może zostać dokonane przez zarząd spółki. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez zarząd jest nieważne z mocy prawa.

Kiedy należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe? 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku sporządzania sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia, zatwierdzenie powinno nastąpić do dnia 30 czerwca. Podczas zgromadzenia wspólnicy mogą zatwierdzić lub odmówić zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe może zostać przekazane zarządowi z prośbą o uzupełnienie lub sprostowanie. Jeżeli w spółce funkcjonuje rada nadzorcza, to sprawozdanie finansowe powinno zostać zaopiniowane przez ten organ. W sytuacji, gdy sprawozdanie jednostki podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, zatwierdzenie sprawozdania finansowego musi zostać poprzedzone wydaniem opinii biegłego rewidenta.

Czy zatwierdzenie sprawozdania finansowego musi mieć formę aktu notarialnego? 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego musi mieć formę aktu notarialnego w przypadku spółek akcyjnych. Każda uchwała podjęta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółce akcyjnej wymaga formy notarialnej. Nie jest wymagana uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w formie aktu notarialnego dla pozostałych podmiotów. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego następuje w formie uchwały organu zatwierdzającego, decyzji organu założycielskiego lub oświadczenia woli właściciela. W przypadku przedsiębiorstwa osoby fizycznej zatwierdzenie sprawozdania następuje w formie oświadczenia woli właściciela.

Czy można dokonywać zmian w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego? 

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nie mogą zostać dokonane jakiekolwiek zmiany księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym, tego roku obrotowego, którego to sprawozdanie finansowe dotyczy.

Komentarze

 1. "Zatwierdzenie sprawozdania finansowego musi mieć formę aktu notarialnego w przypadku spółek akcyjnych. Każda uchwała podjęta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółce akcyjnej wymaga formy notarialnej" - wszystko się zgadza!

  OdpowiedzUsuń
 2. Moim zdaniem warto zwrócić uwagę na Kancelarię Notarialną Łukasik (www.notariusz-lukasik.pl). Jestem im bardzo wdzięczny!

  OdpowiedzUsuń
 3. Bardzo mądry i przydatny wpis. Wszystkie informacje zostały przedstawione w sposób jasny i zrozumiały. A czy dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie do zatwierdzenia sprawozdania finansowego elektronicznego podpisu? Jest on chyba coraz częściej wybierany przez przedsiębiorców.

  OdpowiedzUsuń
 4. Od lat korzystam z usług kancelarii www.notariusz-lukasik.pl/ - w mojej opinii to najlepsi fachowcy.

  OdpowiedzUsuń
 5. Ja korzystam z Księgowość internetowa i nie mam żadnych problemów polecam :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Dbanie o własny biznes to bardzo ważna sprawa i jestem zdania, że zawsze wszystko trzeba sobie dokładnie posprawdzać. Zerknijcie też sobie na możliwości pomocy, które niosą różnego rodzaju firmy związane z doradztwem biznesowym. W biznesie można znaleźć wielu różnych specjalistów i często ich pomoc jest naprawdę nieoceniona. Koniecznie czytajcie, sprawdzajcie i interesujcie się możliwościami. Ponadto biznes stale potrzebuje nowości, które warto wprowadzać. Nowoczesne rozwiązania pozwolą na to, aby wszystkim dobrze zarządzać.

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...