Przejdź do głównej zawartości

W jakim terminie należy złożyć sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego?

Kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego?

Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać złożone w ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno natomiast nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Jeżeli sprawozdanie zostało sporządzone na dzień 31 grudnia i zostało zatwierdzone w dniu 30 czerwca, to powinno zostać złożone do urzędu skarbowego do dnia 10 lipca. Na przykład jeżeli sprawozdanie zostało zatwierdzone 15 czerwca, to wtedy sprawozdanie finansowe powinno zostać złożone do urzędu skarbowego do dnia 25 czerwca. Obowiązek składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z art. 27 ust 2.

Jakie dokumenty należy złożyć do urzędu skarbowego oprócz sprawozdania finansowego?


Oprócz sprawozdania finansowego podatnicy powinni złożyć do urzędu skarbowego również opinię i raport biegłego rewidenta, jeżeli ich sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowi badania. Ponadto oprócz opinii i raportu do urzędu skarbowego należy złożyć odpis uchwały zgromadzenia wspólników zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

Jak liczyć 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego?

Termin do kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego oblicza się zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Jeżeli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w dniu 30 czerwca 2014 roku, to ostatnim dniem złożenia sprawozdania finansowego będzie dzień 10 lipca 2014 roku. Należy pamiętać, że przy obliczaniu terminów uwzględnia się także dni wolne, w tym soboty i niedziele. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym termin na złożenie wynosi 10 dni, a nie 10 dni roboczych, dlatego należało uwzględnić dni wolne. W przypadku, gdy dzień 10 lipca przypadałby w sobotę , to wówczas ostatnim dniem złożenia sprawozdania finansowego będzie poniedziałek 12 lipca.

Komentarze

 1. Rzeczowy poradnik.Będę tu zaglądać częściej.

  OdpowiedzUsuń
 2. Nieprzestrzeganie terminów może słono kosztować przedsiębiorców!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie wspomnę już o surowszych karach za nieprzestrzeganie innych zasad dotyczących prowadzenia ksiąg

   Usuń
 3. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 4. Bardzo ważne jest odpowiednie zbadanie sprawozdań finansowych https://www.crowe.com/pl/services/audyt/badanie-sprawozdan-finansowych w celu uwiarygodnienia danych finansowych oraz zmniejszenia ryzyka decyzji podejmowanej przez odbiorcę sprawozdania. Takie badanie muszą być przeprowadzone rzetelnie z uwzględnieniem wszelkich międzynarodowych standardów.

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...