Przejdź do głównej zawartości

Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego po terminie

Jakie są konsekwencje złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego po terminie?

Podatnicy zobowiązani są do złożenia rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Na podatników, którzy nie złożyli sprawozdania finansowego w ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, mogą zostać nałożone sankcje zgodnie z kodeksem karnym skarbowym. Jeżeli jednostka nie składa sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego to popełnia wykroczenie skarbowe.

Jakie kary są przewidziane za niezłożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego?

Kwestia kar przewidzianych za niezłożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego jest dyskusyjna. Z jednej strony wskazuje się na art. 56 § 4 oraz art. 80 Kodeksu karnego skarbowego, w których uregulowane zostały kwestie związane z brakiem złożenia deklaracji lub oświadczenia organowi podatkowemu oraz z niezłożeniem w terminie wymaganej informacji podatkowej. Według tych przepisów za podatnikowi, który nie przestrzega tych przepisów grozi kara grzywny od 150 zł do 3000 zł. Z drugiej strony istnieją podstawy do braku sankcji dotyczących niezłożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Traktowanie sprawozdania finansowego jako deklaracji, oświadczenia lub informacji podatkowej może być kwestią sporną. W związku z brakiem jednoznacznego usankcjonowania braku złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego, Ministerstwo Finansów wystąpiło z projektem nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, który zawierałby przepis umożliwiający nakładanie grzywny przez organ podatkowy. Zgodnie z projektem nowelizacji kodeksu karnego skarbowego na podatnika, który nie złożył sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego, mogłaby zostać wymierzona kara grzywny nawet do kilku tysięcy złotych.

Jak uniknąć ewentualnej kary za brak złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego w terminie?

Kodeks karny skarbowy przewiduje procedurę czynnego żalu. Czynny żal jest pojęciem nieformalnym i polega na zawiadomieniu organu podatkowego o popełnionych czynach karnych przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym wraz z podaniem okoliczności tego czynu. Zawiadomienie powinno być złożone w formie pisemnej. Zastosowanie tej procedury daje możliwość uniknięcia ewentualnej kary za popełnione wykroczenie skarbowe.

Komentarze

  1. Dziękuję za przydatny wpis. Nie każdy wie, że za złożenie sprawozdania finansowego po upływie określonego terminu skutkuje karą, dlatego warto o tym przypominać. Kara grzywny, tak jak napisałeś, wynosi od 150zł do 3000zł, myślę, że to dosyć spora suma, dlatego lepiej jest pilnować wszystkich terminów.

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...