Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2014

Kiedy przeprowadzić inwentaryzację?

Czy spis z natury trzeba zawsze przeprowadzić 31 grudnia? Inwentaryzację sporządza się na ostatni dzień roku obrotowego w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe. Nie oznacza to, że spis z natury musi zostać przeprowadzony w dniu 31 grudnia. Terminy inwentaryzacji zostały określone w ustawie o rachunkowości. Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji Inwentaryzacja składników aktywów, z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych powinna rozpocząć się nie wcześniej niż

Czy warto skorzystać z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów?

Od 18 sierpnia 2014 roku podatnicy mogą korzystać z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów udostępnionego na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl  lub www.portalpodatkowy.mf.gov.pl . Pod tym adresem podatnicy mogą korzystać z części ogólnodostępnej, na której mogą składać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej. Ministerstwo Finansów nie udostępniło jeszcze portalu w części zalogowanej, w której podatnik będzie miał możliwość dostępu do własnych danych podatkowych oraz za pomocą którego będzie mógł kontaktować się z organami podatkowymi. Opóźnienia we wdrożeniu tej części Portalu Podatkowego Ministerstwo Finansów tłumaczy

Kto może złożyć wniosek o interpretację podatkową?

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej może złożyć każdy zainteresowany . Przedmiotem wniosku może być zaistniały u podatnika stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Wniosek może być złożony w dowolnej formie, jednak Ministerstwo Finansów zaleca składanie takich wniosków na gotowych formularzach podatkowych ORN-IN, ORN-IN/A. Wzory formularzy można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów. Czy interpretację podatkową można złożyć wspólnie z innym podatnikiem?

Czy pracodawca zawsze musi wydać świadectwo pracy?

Na pracodawcę został nałożony obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy w każdym przypadku bez względu na rodzaj umowy (na czas próbny, określony lub nieokreślony). Obowiązek ten wynika z kodeksu pracy. Należy jednak pamiętać, że umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło) stanowią inną formę świadczenia pracy i nie podlegają przepisom kodeksu pracy. W przypadku umowy zlecenia oraz umowy o dzieło pracodawca nie ma obowiązku wydania pracownikowi świadectwa pracy lub dokumentu o podobnym znaczeniu. Pracodawca jest zobligowany do wydania świadectwa pracy nawet w przypadku rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem z winy pracownika. Pracownik nie musi występować do pracodawcy z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy. Jaki jest termin na wydanie świadectwa pracy?

Czy biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Przekazanie ksiąg rachunkowych do biura rachunkowego nie zwalnia przedsiębiorcę od odpowiedzialności związanej z prowadzeniem ksiąg rachunkowych . Od 10 sierpnia 2014 roku biuro rachunkowe może prowadzić osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości. Do prowadzenia biura rachunkowego nie jest wymagane posiadanie żadnego certyfikatu księgowego. W związku z tym przedsiębiorca powinien wybrać rzetelne biuro rachunkowe oraz kontrolować wykonanie obowiązków przez to biuro po podpisaniu umowy. Umowę z biurem rachunkowym należy zgłosić do urzędu skarbowego Przedsiębiorca, który chce powierzyć wypełnianie obowiązków w zakresie rachunkowości biuru rachunkowemu, obowiązany jest powiadomić o tym fakcie właściweg

Jak długo przechowywać księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe powinny być prowadzone i przechowywane zgodnie z polityką rachunkowości określona przez jednostkę prowadzącą działalność gospodarczą. Natomiast polityka rachunkowości jednostki powinna być zgodna z przepisami ustawy o rachunkowości, która określa zasady prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych. Czy wszystkie dokumenty księgowe należy przechowywać przez okres 5 lat? Dokumenty księgowe co do zasady należy przechowywać przez okres 5 lat. Od tej zasady wyróżnia się parę wyjątków .

Kto może uczestniczyć w inwentaryzacji?

Skład zespołu inwentaryzacyjnego Ustawa o rachunkowości nie precyzuje kto powinien wchodzić w skład zespołu spisowego oraz ile osób powinna liczyć komisja inwentaryzacyjna. Spis z natury powinien jednak zapewnić uzyskanie prawdziwej i obiektywnej informacji na temat stanu poszczególnych składników majątku znajdujących się w przedsiębiorstwie na dany dzień. Aby zapewnić obiektywny i rzetelnie przeprowadzony spis z natury w inwentaryzacji powinny brać udział co najmniej dwie osoby. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i ilości inwentaryzowanego asortymentu, w inwentaryzacji może uczestniczyć kilka zespołów spisowych lub w skład jednego zespołu spisowego mogą wchodzić więcej niż dwie osoby. Czy osoby materialnie odpowiedzialne za składniki majątku mogą wchodzić w skład zespołu spisowego?

Jak uniknąć kary nałożonej przez fiskusa, czyli czym jest czynny żal?

Co to jest czynny żal? Czynny żal oznacza informację przekazaną fiskusowi o popełnionych czynach karanych przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym. Do czynów karanych przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym należy na przykład brak złożenia deklaracji podatkowej, złożenie deklaracji podatkowej po terminie, niezapłacenie podatku lub zapłacenie podatku po terminie. Czy warto skorzystać z czynnego żalu?

Prowadzenie biura rachunkowego bez certyfikatu

Czy można prowadzić biuro rachunkowe bez certyfikatu księgowego? Od dnia 10 sierpnia 2014 roku biuro rachunkowe będzie mogła prowadzić osoba nieposiadająca certyfikatu księgowego. Certyfikat księgowy zostanie zniesiony w dniu 10 sierpnia 2014 roku ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z dnia 9 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 768). Kto może prowadzić biuro rachunkowe po 10 sierpnia 2014 roku?