Przejdź do głównej zawartości

Czy biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Przekazanie ksiąg rachunkowych do biura rachunkowego nie zwalnia przedsiębiorcę od odpowiedzialności związanej z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Od 10 sierpnia 2014 roku biuro rachunkowe może prowadzić osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości. Do prowadzenia biura rachunkowego nie jest wymagane posiadanie żadnego certyfikatu księgowego. W związku z tym przedsiębiorca powinien wybrać rzetelne biuro rachunkowe oraz kontrolować wykonanie obowiązków przez to biuro po podpisaniu umowy.

Umowę z biurem rachunkowym należy zgłosić do urzędu skarbowego

Przedsiębiorca, który chce powierzyć wypełnianie obowiązków w zakresie rachunkowości biuru rachunkowemu, obowiązany jest powiadomić o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Termin zgłoszenia tej informacji do urzędu skarbowego wynosi 7 dni od
zawarcia umowy z biurem rachunkowym w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. W przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 15 dni od dnia wydania tych ksiąg biuru rachunkowemu.

Biuro rachunkowe powinno posiadać umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością.

Za co odpowiada kierownik jednostki po przekazaniu ksiąg rachunkowych do biura rachunkowego?

Przedsiębiorca odpowiada przed urzędem skarbowym za błędy popełniane przez biuro rachunkowe. Jeżeli biuro rachunkowe źle obliczyło podatek do zapłaty zaniżając jego wartość, urząd skarbowy może nałożyć na przedsiębiorcę karne odsetki. Kierownik jednostki odpowiada również w sytuacji, gdy pracownik biura rachunkowego zapomni złożyć deklarację podatkową lub złoży deklarację po terminie, a także w przypadku innych nieprawidłowości biura rachunkowego w odniesieniu do powierzonych ksiąg. Przedsiębiorca nie może zrzec się odpowiedzialności podatkowej przed fiskusem nawet w przypadku umieszczenia takich zapisów w umowie z biurem podatkowym.

W jaki sposób żądać od biura rachunkowego naprawienia szkody?

Przedsiębiorca może dochodzić swoich roszczeń w stosunku do biura rachunkowego na drodze cywilnej składając do sądu pozew. Biuro rachunkowe powinno naprawić szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

Komentarze

 1. Rozumiem, czyli trzeba mieć konkretnego księgowego, żeby wszystko było ok.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nawet w sytuacji, w której właściciel postanowi zatrudnić księgowego, to nie będzie zwolniony od tej odpowiedzialności i obowiązków związanych z prowadzeniem księgowości w firmie.

   Usuń
 2. Trochę to dziwne, że odpowiedzialność za ewentualne błędy bierze klient księgowego czy biura rachunkowego. To taka zasada zakładam, bo za duzo dochodzenia by było co i kto.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z punktu widzenia fiskusa jest to prostsza droga do znalezienia winnego. Pokrzydzwonemu przedsiębiorcy przysługuje oczywiście prawo do dochodzenia swoich roszczeń od biura rachunkowego, które ma obowiązek posiadania umowy ubezpieczenia OC. Obecnie minimalna suma gwarancyjna takiego ubezpieczenia wynosi 10 000 euro dla pojedynczego zdarzenia.

   Usuń
  2. Dziękuję za taką odpowiedź odnośnie moich przypuszczeń. A kwoty odsetek nałożone na przedsiebiorcę w przypadku błędu, to sa jakies duże kwoty?

   Usuń
 3. a co w przypadku gdy biuro rachunkowe świadczy prowadzenie rachunkowości w firmie zlecającej, konkretnie ma osobę oddelegowaną na kilka godzin dziennie i w tej firmie są przechowywane dokumenty? czy też musi to zgłosić do Urzędu Skarbowego?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Obowiązek powiadomienia dotyczy sytuacji, gdy księgi rachunkowe prowadzone są poza siedzibą jednostki. Natomiast w przypadku, gdy księgi pozostają w firmie, a jedynie osoba z biura rachunkowego na miejscu w firmie zajmuje się rozliczeniami, to nie ma obowiązku powiadamiania o tym fakcie urzędu skarbowego.

   Usuń
 4. Czy księgowość na platformqach online jest trudna?. Jezeli zechciałbym uniknąć problemów związanych z karami. Czy system działa na zasadzie, wpisz,dalej i końcowy dokument.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wejdź na stronę piwerszego lepszego i poczytaj jak to działa, nie zawracaj dupy...

   Usuń
 5. Bardzo ciekawie napisane. Jestem pod wielkim wrażaniem.

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...