Przejdź do głównej zawartości

Czy pracodawca zawsze musi wydać świadectwo pracy?

Na pracodawcę został nałożony obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy w każdym przypadku bez względu na rodzaj umowy (na czas próbny, określony lub nieokreślony). Obowiązek ten wynika z kodeksu pracy. Należy jednak pamiętać, że umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło) stanowią inną formę świadczenia pracy i nie podlegają przepisom kodeksu pracy. W przypadku umowy zlecenia oraz umowy o dzieło pracodawca nie ma obowiązku wydania pracownikowi świadectwa pracy lub dokumentu o podobnym znaczeniu.

Pracodawca jest zobligowany do wydania świadectwa pracy nawet w przypadku rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem z winy pracownika. Pracownik nie musi występować do pracodawcy z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy.

Jaki jest termin na wydanie świadectwa pracy?

Świadectwo pracy powinno zostać wydane niezwłocznie w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeżeli wydanie świadectwa nie jest możliwe w tym dniu, wówczas pracodawca powinien doręczyć je nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. W przypadku zawarcia z tym samym pracodawcą kolejno następujących po sobie umów terminowych, np. pierwszej umowy na czas próbny na okres trzech miesięcy, następnie umowy na czas określony na 6 miesięcy i kolejnej umowy na czas określony na 6 miesięcy, pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z tych umów.

Czy osoba upoważniona przez pracownika może odebrać jego świadectwo pracy?

Świadectwo pracy nie musi być odebrane przez pracownika. Pracownik może wyznaczyć inną osobę, którą upoważni do odbioru świadectwa pracy.

Czy można sprostować świadectwo pracy?

Treść świadectwa pracy może zostać sprostowana na wniosek pracownika w terminie 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy. Jeżeli pracodawca nie zgadza się na sprostowanie świadectwa pracy, pracownik ma możliwość skierować wniosek do sądu w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia przez pracodawcę o odmowie dokonania sprostowania świadectwa pracy.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...