Przejdź do głównej zawartości

Czy warto skorzystać z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów?

Od 18 sierpnia 2014 roku podatnicy mogą korzystać z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów udostępnionego na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl lub www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Pod tym adresem podatnicy mogą korzystać z części ogólnodostępnej, na której mogą składać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej.

Ministerstwo Finansów nie udostępniło jeszcze portalu w części zalogowanej, w której podatnik będzie miał możliwość dostępu do własnych danych podatkowych oraz za pomocą którego będzie mógł kontaktować się z organami podatkowymi. Opóźnienia we wdrożeniu tej części Portalu Podatkowego Ministerstwo Finansów tłumaczy winą po stronie wykonawcy, który nie wywiązał się z warunków umowy. Ministerstwo Finansów planuje uruchomienie tej części portalu wiosną 2015 roku.

Ministerstwo Finansów wychodzi na przeciw potrzebom podatników, którzy coraz częściej korzystają z komunikacji w formie elektronicznej. Wysyłanie deklaracji za pomocą Internetu pozwoli podatnikowi zaoszczędzić czasu oraz uniknąć błędów formalnych wydłużających czas załatwienia sprawy podatkowej. Jeżeli deklaracja podatkowa wysłana listownie zawierała błędy formalne, organ podatkowy wzywał podatnika do wyjaśnienia tych błędów. Korzystając z Portalu Podatkowego pisma są od razu sprawdzane pod kątem poprawności wprowadzonych danych (np. adres, data). W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości pisma system wskaże, które dane należy poprawić. Dzięki temu podatnik uniknie sytuacji, w której jego pismo nie zostanie rozpatrzone w związku z błędami formalnymi.

Czy wymagany jest certyfikat do złożenia deklaracji na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów?

Ministerstwo Finansów wskazało listę deklaracji, które nie wymagają kwalifikowanego certyfikatu. Deklaracje, które nie wymagają ważnego kwalifikowanego certyfikatu to PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, PCC-3 oraz korekty tych deklaracji. Do złożenia tych deklaracji przez Internet, należy podać takie dane jak Identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia i kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny.

Czy można złożyć korektę deklaracji przez Internet?

Podatnicy mogą złożyć korektę deklaracji na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Jeżeli do złożenia deklaracji pierwotnej nie był wymagany kwalifikowany certyfikat, to również w przypadku korekty tych deklaracji nie będzie wymagane posiadanie takiego certyfikatu.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów