Przejdź do głównej zawartości

Jak długo przechowywać księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe powinny być prowadzone i przechowywane zgodnie z polityką rachunkowości określona przez jednostkę prowadzącą działalność gospodarczą. Natomiast polityka rachunkowości jednostki powinna być zgodna z przepisami ustawy o rachunkowości, która określa zasady prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych.

Czy wszystkie dokumenty księgowe należy przechowywać przez okres 5 lat?

Dokumenty księgowe co do zasady należy przechowywać przez okres 5 lat. Od tej zasady wyróżnia się parę wyjątków.


Pierwszym z takich wyjątków są sprawozdania finansowe, które należy przechowywać trwale.

Drugim wyjątkiem są dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży, które należy przechowywać do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, ale nie krócej niż do dnia rozliczenia się z osobami, którym powierzono składniki majątku objęte sprzedażą detaliczną.

Natomiast dowody księgowe dotyczące inwestycji rozpoczętych, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętym postępowaniem karnym albo podatkowym przechowuje się przez pięć lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

Ostatnim z wyjątków są dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji, które należy przechowywać przez okres co najmniej roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.

Jak liczyć okres pięcioletni przechowywania dokumentacji księgowej?

Okresy przechowywania dokumentacji księgowej liczy się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.

Przykład obliczania okresu przechowywania ksiąg rachunkowych.

W przedsiębiorstwie zostały ostatecznie zamknięte księgi rachunkowe za 2013 rok w dniu 30 czerwca 2014 roku. Okres przechowywania ksiąg rachunkowych za 2013 rok liczy się od dnia 1 stycznia 2014 roku i upłynie z dniem 31 grudnia 2018 roku.

Przykład obliczania okresu przechowywania ksiąg rachunkowych.

Przedsiębiorstwo przeprowadziło inwentaryzację zapasów w dniu 31 grudnia 2013 roku. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono niedobory zapasów na kwotę 10.000 zł. Powstałe niedobory zostały uznane za niezawinione i prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych 2013 roku.  Okres przechowywania dokumentacji inwentaryzacyjnej sporządzonej w dniu 31 grudnia 2013 roku liczy się od dnia 1 stycznia 2014 roku i upłynie z dniem 31 grudnia 2018 roku.

Komentarze

  1. 5 lat przechowywać księgi rachunkowe, po roku obrotowym. Zarejestrowano!

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...