Przejdź do głównej zawartości

Jak uniknąć kary nałożonej przez fiskusa, czyli czym jest czynny żal?

Co to jest czynny żal?

Czynny żal oznacza informację przekazaną fiskusowi o popełnionych czynach karanych przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym. Do czynów karanych przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym należy na przykład brak złożenia deklaracji podatkowej, złożenie deklaracji podatkowej po terminie, niezapłacenie podatku lub zapłacenie podatku po terminie.

Czy warto skorzystać z czynnego żalu?

Złożenie czynnego żalu przed podatnika sprawi, że podatnik nie będzie podlegał karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Czynny żal powinien zostać złożony na piśmie właściwemu organowi podatkowemu wraz z podaniem istotnych okoliczności tego czynu (np. osoby, które współdziałały przy popełnieniu tego czynu). Wraz ze złożeniem czynnego żalu należy uiścić wymaganą należność podatkową, na przykład podatek, który zapomnieliśmy zapłacić w terminie. Nie w każdym przypadku złożenie czynnego żalu zwolni podatnika od kary za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

Kiedy czynny żal będzie nieskuteczny?
 
Czynny żal będzie bezskuteczny:
  1. w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
  2. po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.
Jak powinien wyglądać czynny żal?
 
Przykład czynnego żalu

Miejscowość, data
Dane podatnika
Imię, Nazwisko
Adres
Numer NIP/PESEL
 
Dane organu podatkowego
 
Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego
 
Niniejszym zawiadamiam Naczelnika Urzędu Skarbowego w .................. o niezłożeniu przeze mnie do 31 marca 2014 r. deklaracji podatkowej CIT-8 za 2013 rok oraz o nieuregulowaniu w terminie podatku wynikającego z tej deklaracji podatkowej podatkowego na podstawie art. 16 kodeksu karnego skarbowego.
 
Obowiązek ten dopełniam wraz ze złożeniem niniejszego zawiadomienia. Do zawiadomienia dołączam potwierdzenie przelewu zaległego podatku wraz z naliczonymi odsetkami na rachunek urzędu skarbowego.

Jednocześnie informuję, że niezłożenie zeznania CIT-8 za 2013 r. nie wynikało ze współdziałania z jakąkolwiek osobą trzecią.

Podpis podatnika składającego zawiadomienie


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...