Przejdź do głównej zawartości

Kto może uczestniczyć w inwentaryzacji?

Skład zespołu inwentaryzacyjnego

Ustawa o rachunkowości nie precyzuje kto powinien wchodzić w skład zespołu spisowego oraz ile osób powinna liczyć komisja inwentaryzacyjna. Spis z natury powinien jednak zapewnić uzyskanie prawdziwej i obiektywnej informacji na temat stanu poszczególnych składników majątku znajdujących się w przedsiębiorstwie na dany dzień. Aby zapewnić obiektywny i rzetelnie przeprowadzony spis z natury w inwentaryzacji powinny brać udział co najmniej dwie osoby. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i ilości inwentaryzowanego asortymentu, w inwentaryzacji może uczestniczyć kilka zespołów spisowych lub w skład jednego zespołu spisowego mogą wchodzić więcej niż dwie osoby.

Czy osoby materialnie odpowiedzialne za składniki majątku mogą wchodzić w skład zespołu spisowego?

W skład zespołu spisowego nie może wchodzić osoba materialnie odpowiedzialna za powierzone składniki majątku, które podlegają inwentaryzacji. Uczestnictwo osoby materialnie odpowiedzialnej w spisie z natury składników majątku, które zostały jej powierzone na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, może wpłynąć na prawidłowość przeprowadzonej inwentaryzacji. Osoby odpowiedzialnie materialnie powinny jedynie uczestniczyć jako obserwatorzy w spisie z natury, np. kasjer, magazynier. Powinny również udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień zespołom spisowym oraz mogą zgłaszać zastrzeżenia tym zespołom.

Kto wyznacza zespół spisowy?

Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji, termin przeprowadzenia inwentaryzacji, składniki majątku podlegające inwentaryzacji powinny zostać wyznaczone przez kierownika jednostki. Najczęściej taka informacja ma formę zarządzenia kierownika jednostki. Kierownik jednostki powinien wyznaczyć również osoby wchodzące w skład zespołu spisowego.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów