Przejdź do głównej zawartości

Kto może uczestniczyć w inwentaryzacji?

Skład zespołu inwentaryzacyjnego

Ustawa o rachunkowości nie precyzuje kto powinien wchodzić w skład zespołu spisowego oraz ile osób powinna liczyć komisja inwentaryzacyjna. Spis z natury powinien jednak zapewnić uzyskanie prawdziwej i obiektywnej informacji na temat stanu poszczególnych składników majątku znajdujących się w przedsiębiorstwie na dany dzień. Aby zapewnić obiektywny i rzetelnie przeprowadzony spis z natury w inwentaryzacji powinny brać udział co najmniej dwie osoby. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i ilości inwentaryzowanego asortymentu, w inwentaryzacji może uczestniczyć kilka zespołów spisowych lub w skład jednego zespołu spisowego mogą wchodzić więcej niż dwie osoby.

Czy osoby materialnie odpowiedzialne za składniki majątku mogą wchodzić w skład zespołu spisowego?

W skład zespołu spisowego nie może wchodzić osoba materialnie odpowiedzialna za powierzone składniki majątku, które podlegają inwentaryzacji. Uczestnictwo osoby materialnie odpowiedzialnej w spisie z natury składników majątku, które zostały jej powierzone na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, może wpłynąć na prawidłowość przeprowadzonej inwentaryzacji. Osoby odpowiedzialnie materialnie powinny jedynie uczestniczyć jako obserwatorzy w spisie z natury, np. kasjer, magazynier. Powinny również udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień zespołom spisowym oraz mogą zgłaszać zastrzeżenia tym zespołom.

Kto wyznacza zespół spisowy?

Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji, termin przeprowadzenia inwentaryzacji, składniki majątku podlegające inwentaryzacji powinny zostać wyznaczone przez kierownika jednostki. Najczęściej taka informacja ma formę zarządzenia kierownika jednostki. Kierownik jednostki powinien wyznaczyć również osoby wchodzące w skład zespołu spisowego.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...