Przejdź do głównej zawartości

Kto może złożyć wniosek o interpretację podatkową?

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej może złożyć każdy zainteresowany. Przedmiotem wniosku może być zaistniały u podatnika stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Wniosek może być złożony w dowolnej formie, jednak Ministerstwo Finansów zaleca składanie takich wniosków na gotowych formularzach podatkowych ORN-IN, ORN-IN/A. Wzory formularzy można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.

Czy interpretację podatkową można złożyć wspólnie z innym podatnikiem?


W świetle obecnie obowiązujących przepisów prawo do złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przysługuje wyłącznie jednemu podatnikowi w jego własnej sprawie. Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej z 2014 roku przewiduje możliwość złożenia wniosku przez dwóch lub więcej podatników, których dotyczy ten sam stan faktyczny lub może dotyczyć zdarzenie przyszłe.

Do kogo składa się wniosek o interpretację podatkową?

Wnioski należy składać do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej. Właściwość Dyrektor Izby Skarbowej zależy od województwa, w którym podatnik posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania.

dla województw: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodnio-pomorskie właściwym będzie
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu
ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

dla województw: małopolskie, podkarpackie, śląskie właściwym będzie
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej
ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

dla województw: mazowieckie oraz wnioskodawcy, którzy mają miejsce zamieszkania i siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwym będzie
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku
ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

dla województw: lubelskie, łodzkie, opolskie świętokrzyskie właściwym będzie
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski

dla województw: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie właściwym będzie
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie
ul. Dekana 6,64-100 Leszno

Ile kosztuje wniosek o wydanie interpretacji podatkowej?

Wraz ze złożeniem wniosku o wydanie interpretacji podatkowej podatnik zobowiązany jest wpłacić 40 zł na rachunek bankowy odpowiedniej Izby Skarbowej.

W jakim terminie organ podatkowy musi wydać interpretację podatkową?

Organ podatkowy powinien wydać interpretację indywidualną bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...