Przejdź do głównej zawartości

Prowadzenie biura rachunkowego bez certyfikatu

Czy można prowadzić biuro rachunkowe bez certyfikatu księgowego?

Od dnia 10 sierpnia 2014 roku biuro rachunkowe będzie mogła prowadzić osoba nieposiadająca certyfikatu księgowego. Certyfikat księgowy zostanie zniesiony w dniu 10 sierpnia 2014 roku ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z dnia 9 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 768).

Kto może prowadzić biuro rachunkowe po 10 sierpnia 2014 roku?

Czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie mogła wykonywać każda osoba, która spełni łącznie poniższe warunki:
  1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  2. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości
Osoby prowadzące księgi rachunkowe będą zobowiązane nadal do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w zakresie tej działalności. Jeżeli podmiot nie będzie posiadał umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, może on podlegać karze grzywny albo kary ograniczenia wolności.

Czy zniesienie certyfikatu księgowego jest dobrym rozwiązaniem?

Ograniczone zaufanie do kompetencji osób prowadzących księgi rachunkowe bez certyfikatu ma jednak Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które wychodząc na przeciw zmianom zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów, postanowiło wprowadzić własny certyfikat umożliwiający uzyskanie tytułu certyfikowanego eksperta usług księgowych.

Komentarze

  1. www.eRachuba.pl to sprawdzona firma księgowa, dlatego mogę ją Wam polecić z czystym sumieniem.

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...