Przejdź do głównej zawartości

Bez zmian w ubezpieczeniu OC biur rachunkowych

Nie zmieniły się przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC biur rachunkowych w 2014 roku w związku z deregulacją dostępu do zawodu księgowego.

Ile wynosi minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC biura rachunkowego?

Biura rachunkowe mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Minimalna suma gwarancyjna wynika z nadal obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które nie zostało zmienione w związku z deregulacją.
Zgodnie z rozporządzeniem minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, zależna jest od przedmiotu działalności przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz czynności doradztwa podatkowego i wynosi równowartość w złotych:
1) 15.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego;
2) 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
3) 5.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności doradztwa podatkowego.

Kiedy biuro rachunkowe może posiadać ubezpieczenie OC z minimalną sumą gwarancyjną 5.000 euro?

W przypadku prowadzenia działalności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych przez biuro rachunkowe minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyniesie 10.000 euro. Kwota ta nie zmieniła się od 1 stycznia 2009 roku. Natomiast, jeżeli biuro rachunkowe prowadzi wyłącznie księgi podatkowe (czynność taka zaliczana jest do czynności z zakresu doradztwa podatkowego), wtedy minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wyniesie 5.000 euro.

Komentarze

  1. Sprawa wygląda dosyć prosto. Z ubezpieczeniami OC tak jest. Ja szukając tego do samochodu posiłkowałam sie firmą https://www.mfind.pl/ubezpieczenie-oc-ac/kalkulator-oc-ac. Jest to prosta porównywarka.

    OdpowiedzUsuń
  2. Jestem zdania, że każdy kierowca i każda firma może znaleźć idealne ubezpieczenie OC za pośrednictwem strony http://swiatubezpieczen.net.pl/ Młodzi kierowcy szczególnie powinni sobie skorzystać z porównywarki, bo ich składki mogą byc dość wysokie, a nie można przepłacać, bo niestety tak się zdarza w wielu firmach.

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...