Przejdź do głównej zawartości

Czy koszty odsetek od kredytu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Odsetki od kredytu mogą co do zasady stanowić koszt uzyskania przychodów, jeżeli zostały spełnione następujące warunki:

1) pozostają w związku z przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu
2) zostały zapłacone
3) nie zwiększają kosztów inwestycji (tj. nie były skapitalizowane)
4) zostały odpowiednio udokumentowane (np. umowa kredytowa i wyciągi bankowe potwierdzające spłaty)

Oprócz odsetek od kredytu podatnik może zaliczyć prowizje od kredytów do kosztów uzyskania przychodów. Obowiązek udowodnienia, że dany wydatek spełnia ustawowe kryteria uznania go za koszt uzyskania przychodu, tj. w szczególności obowiązek wykazania związku kosztów z działalnością gospodarczą, spoczywa na podatniku. Istotne znaczenie ma faktyczne wykorzystanie kredytu.

Do kosztów uzyskania przychodów nie zostaną zaliczone odsetki naliczone, ale niezapłacone albo umorzone odsetki od kredytów. Dopiero fakt zapłacenia odsetek daje możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Należy jednak mieć na uwadze, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek, prowizji i różnic kursowych od kredytów zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji.

Kosztem uzyskania przychodów są także poniesione wydatki na spłatę kredytu w przypadku, gdy kredyt był zaciągnięty w walucie obcej, a kredytobiorca w związku ze spłatą kredytu zwrócił kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanego kredytu. Różnica taka będzie stanowiła dla podatnika koszt uzyskania przychodów.

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów