Przejdź do głównej zawartości

Jak obliczyć wynagrodzenie do wypłaty?

Przykład obliczania wynagrodzenia netto

Założenia:
1. Miesięczne wynagrodzenie brutto ze stosunku pracy wynosi 2.000 zł
2. Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł
3. Pracodawca jest upoważniony do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł).

Obliczenia:

Lp.
WyszczególnienieWynik
1
Wynagrodzenie brutto 2.000 zł
2
Składki na ubezpieczenia społeczne
  a.       Emerytalna 9,76% x 2.000 zł = 195,20 zł
  b.      Rentowa 1,5% x 2.000 zł = 30,00 zł
  c.       Chorobowa 2,45% x 2.000 zł = 49 zł
274,20 zł
3
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne (poz. 1 – poz. 2)
1.725,80 zł
4
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania z wynagrodzenia
(poz. 3 x  9%), tj. 1.725,80 x 9%
155,32 zł
5
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku
(poz. 3 x 7,75%), tj. 1.725,80 zł x 7,75%
133,75 zł
6
Koszty uzyskania przychodów
111,25 zł
7
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy (wynik należy zaokrąglić do pełnych złotych) (poz. 3 – poz. 6)
1.615,00 zł
8
Zaliczka na podatek dochodowy
(poz. 7 x 18%) – 46,33 zł – poz. 5
(wynik należy zaokrąglić do pełnych złotych)
111,00 zł
9
Wynagrodzenie do wypłaty  
(poz. 1 – poz. 2 – poz. 4 – poz. 8)
1.459,48 zł

W przypadku pracownika zarabiającego 2.000 zł brutto miesięcznie, przy założeniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł, wynagrodzenie do wypłaty wyniesie 1.459,48 zł.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...