Przejdź do głównej zawartości

Zniknie obowiązek zgłoszenia VAT-R od 2015 roku

Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z dnia 10 czerwca 2014 roku przewiduje zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R od dnia 1 stycznia 2015 roku. Projekt miał swoje pierwsze czytanie w Sejmie w dniu 22 lipca 2014 roku.

Obowiązek zgłoszenia VAT-R do końca 2014 roku

Obecnie na podstawie art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy są zobowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R.

Co to jest formularz VAT-5? 
W celu potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako czynnego podatnika VAT lub jako podatnika VAT zwolnionego organ podatkowy wysyła do podatnika formularz VAT-5. Podatnik, który chce uzyskać potwierdzenie rejestracji musi uiścić opłatę skarbową w wysokości 170 zł na rachunek właściwego urzędu skarbowego, która powinna zostać uiszczona przed złożeniem zgłoszenia.

Czy od 2015 roku podatnik będzie mógł uzyskać potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT?

Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z dnia 10 czerwca 2014 roku umożliwi otrzymanie potwierdzenia statusu podatnika podatku VAT wyłącznie na wniosek zainteresowanego po dokonaniu opłaty skarbowej.

Przepisy mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2015 roku.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...