Przejdź do głównej zawartości

Czym jest kapitalizacja odsetek?

Odsetki od kredytu zazwyczaj stanowią koszty finansowe i w zależności od przyjętego zakładowego planu kont w przedsiębiorstwie ujmowane są one przeważnie na kontach zespołu "7". Wyjątek stanowią koszty odsetek i prowizji od kredytu inwestycyjnego na zakup środków trwałych.

Księgowanie odsetek od kredytu według ustawy o rachunkowości

Zgodnie z ustawą o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330) odsetki i prowizje od kredytu inwestycyjnego do momentu przekazania środka trwałego do użytkowania zwiększają jego wartość. Odsetki od kredytu inwestycyjnego poniesione po dniu przekazania środka trwałego do użytkowania nie zwiększą jego wartości. Zwiększenie wartości środków trwałych o koszty odsetek i prowizji nazywa się kapitalizacją kosztów odsetek lub aktywowaniem kosztów odsetek. Po oddaniu środka trwałego do używania odsetki powinny zostać zaksięgowane jako koszty finansowe i wykazane w rachunku zysków i strat.

Środki trwałe w budowie należy wycenić w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem (art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości). W świetle powyższego przepisy koszty prowizji i odsetek od kredytów inwestycyjnych opłaconych w trakcie budowy środków trwałych stanowią bezpośredni koszt związany z ich nabyciem.

Przykład kapitalizacji odsetek od kredytu na środkach trwałych w budowie

Przedsiębiorstwo w październiku 2014 roku otrzymało kredyt inwestycyjny na budowę hali magazynowej w wysokości 100.000 zł. W dniu podpisania umowy kredytu należna prowizja wyniosła 0,5% kwoty kredytu, tj. 500 zł. Prowizja została zapłacona z góry przelewem z rachunku bankowego. Otrzymane środki z kredytu wpłynęły na rachunek bankowy w dniu 10 października 2014 roku. W dniu 31 października 2014 roku przedsiębiorstwo spłaciło ratę kredytu w wysokości 2.100 zł (tj. rata kapitałowa 2.000 zł oraz odsetki 100 zł).

Księgowania w październiku 2014 roku:

1) Polecenie księgowania - naliczenie prowizji od kredytu inwestycyjnego

DT Środki trwałe w budowie - hala magazynowa (np. konto 080) 500 zł
CT Kredyt bankowy (np. konto 131) 500 zł

2) Zapłata prowizji z rachunku bankowego

DT Kredyt bankowy (np. konto 131) 500 zł
CT Rachunek bankowy (np. konto 130) 500 zł

3) Wpływ środków z kredytu inwestycyjnego na rachunek bankowy przedsiębiorstwa potwierdzony wyciągiem bankowym

DT Rachunek bankowy (np. konto 130) 100.000 zł
CT Kredyt bankowy (np. konto 131) 100.000 zł

4) Polecenie księgowania - kapitalizacja kosztów odsetek od kredytu na środkach trwałych w budowie

DT Środki trwałe w budowie - hala magazynowa (np. konto 080) 100 zł
CT Kredyt bankowy (np. konto 131) 100 zł

5) Spłata raty kredytu za październik 2014 roku

DT Kredyt bankowy (np. konto 131) 2.100 zł
CT Rachunek bankowy (np. konto 130) 2.100 zł

Komentarze

 1. * Oferuje stawkę 3% pożyczki odsetkowej
  * Ubezpieczenie dla bezgotówkowego przedsiębiorcy
  * Gwarancja na pieniądze

  Z dobrą oceną kredytową, Credit Financier Home oferuje kredyty zabezpieczające i pożyczki nie zabezpieczające dla osób fizycznych lub spółek lub stowarzyszeń spółdzielczych dla celów korzyści przemysłowych i osobistych.

  Adres kontaktowy:
  Whatsapp: +15184181390
  Direct Mail
  creditfinancierhome@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 2. W eRachuba title="biuro rachunkowe">http://www.erachuba.pl stawiamy na profesjonalne usługi księgowe! Skorzystaj z naszej oferty już teraz!

  OdpowiedzUsuń
 3. No właśnie - czym jest? Świetny wpis i wszystko zostało mi dokładnie wyjaśnione, ponieważ do tej pory zawsze, ale to zawsze, był z tym problem, aby ktoś wytłumaczył mi te wszystkie pojęcia.

  OdpowiedzUsuń
 4. W eRachuba http://www.erachuba.pl> kompleksowo obsługujemy sprawy finansowe naszych klientów.

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...