Przejdź do głównej zawartości

Kiedy skorygować koszty uzyskania przychodów z tytułu niezapłaconych faktur?

W przypadku niezapłaconych faktur podatnik jest zobowiązany do skorygowania kosztów uzyskania przychodów. Obowiazek ten wynika z wprowadzonego przez ustawodawcę art. 15b ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku.

Jak zastosować art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Ustawodawca przewidział dwa warianty wyłączenia niezapłaconej faktury z kosztów uzyskania przychodów w zależności od terminu płatności.

Jeżeli termin płatności faktury wynosi do 60 dni, natomiast podatnik nie ureguluje kwoty wynikającej z faktury w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, to podatnik powinien zmniejszyć koszt uzyskania przychodów w miesiącu, w którym upłynął termin 30-stu dni.

Jeżeli termin płatności faktury wynosi powyżej 60 dni, natomiast podatnik nie ureguluje kwoty wynikającej z faktury w terminie 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, to podatnik powinien zmniejszyć koszt uzyskania przychodów w miesiącu, w którym upłynął termin 90-cio dniowy.

Po dokonaniu zmniejszenia, jeżeli podatnik ureguluje zobowiązanie, to może zwiększyć koszty uzyskania przychodów w miesiącu dokonania zapłaty.
 
Przykład wyłączenia niezapłaconej faktury z kosztów uzyskania przychodów

Wariant 1 - termin płatności faktury wynosi do 60 dni

Przedsiębiorstwo otrzymało fakturę 22 września 2014 roku z terminem płatności 14 dni. Przedsiębiorstwo zaliczyło fakturę do kosztów uzyskania przychodów we wrześniu. Faktura została zapłacona w grudniu 2014 roku. Termin płatności upłynie w październiku. Termin 30-sto dniowy od daty upływu terminu płatności upłynie w listopadzie 2014 roku. Podatnik powinien wyłączyć zaliczoną uprzednio fakturę z kosztów uzyskania przychodów w listopadzie. Ponownie może ją ująć w kosztach uzyskania przychodów w grudniu w związku z jej zapłatą.

Wariant 1 - termin płatności faktury wynosi powyżej 60 dni

Przedsiębiorstwo otrzymało fakturę 22 września 2014 roku z terminem płatności 75 dni. Przedsiębiorstwo zaliczyło fakturę do kosztów uzyskania przychodów we wrześniu. Faktura została zapłacona w styczniu 2015 roku. Termin płatności upłynie w grudniu. Termin 90-sto dniowy od daty zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów upłynie w grudniu 2014 roku. Podatnik powinien wyłączyć zaliczoną uprzednio fakturę z kosztów uzyskania przychodów w grudniu. Ponownie może ją ująć w kosztach uzyskania przychodów w styczniu w związku z jej zapłatą.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...