Przejdź do głównej zawartości

Przekazane gadżety firmowe a koszty uzyskania przychodów

Czy można uznać za koszty uzyskania przychodów przekazane kontrahentowi długopisy albo kalendarze?

Podarunkami przekazywanymi kontrahentom zazwyczaj są długopisy, kalendarze książkowe, notesy, smycze, kubki. Przedsiębiorcy w ten sposób starają się zbudować pozytywny wizerunek firmy oraz zapewnić rozpoznawalność marki. Praktyka orzecznicza (interpretacja Ministra Finansów z 11 września 2012 r., IBPBI/2/423-612/12/MS lub interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2011 r., o sygn. IPPB1/415-1097/10-2/ES) wskazuje, że jedynie gadżety podarunkowe z danymi identyfikującymi firmę (np. logo firmy) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Nie uznaje się za koszt uzyskania przychodów przekazanych
darowizn oraz kosztów reprezentacji (art. 23 ust. 1 pkt 11 oraz art. 23 ust 1. pkt 23 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych). Prawo podatkowe rozróżnia jednak pojęcie reklamy i reprezentacji. W przypadku zamieszczenia logo firmy na przekazywanym podarunku uznaje się, że podarunek stanowi reklamę. Celem reklamy jest skuteczność oddziaływania na odbiorcę, a tym samym przedsiębiorstwo reklamując się dąży do zwiększenia przychodów. Wydatki poniesione na reklamę uznawane są za koszty uzyskania przychodów. W świetle przywołanych powyżej interpretacji podatkowych jedynie gadżety reklamowe o niskiej wartości jednostkowej mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów. Wydatki oznakowane logo firmy o wyższej wartości będą miały charakter reprezentacyjny i w efekcie nie będą mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Natomiast niepodlegający odliczeniu VAT naliczony od tych wydatków może być kosztem podatkowym.
Otrzymane gadżety a przychód podatkowy

Otrzymanie podarunków powoduje u kontrahenta powstanie przychodu podatkowego, którego wartość należy wycenić według wartości rynkowych. Jednak drobne upominki do kwoty 200 zł zwolnione są z opodatkowania (art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...