Przejdź do głównej zawartości

Wynagrodzenia a koszty uzyskania przychodów

W którym miesiącu należy ująć koszty wynagrodzeń w kosztach uzyskania przychodów?

Wynagrodzenia pracownicze mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w zależności od rodzaju umowy z pracownikiem oraz od terminu ich wypłaty.

Miesiąc ujęcia kosztów wynagrodzeń oraz kosztów ubezpieczeń społecznych w kosztach uzyskania przychodów został odmiennie uregulowany w przypadku umów o pracę oraz umów zlecenia.

Termin zaliczenia kosztów wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów w przypadku umów o pracę

W przypadku umów o pracę wynagrodzenia wypłacone w terminie zgodnie z regulaminem wynagradzania mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w miesiącu, którego dotyczą. Przykładowo
wynagrodzenia za listopad 2014 roku, które zostały wypłacone do 10 grudnia 2014 roku zgodnie z regulaminem wynagrodzenia, mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów w listopadzie 2014 roku. Jeżeli wynagrodzenia zostaną wypłacone po terminie, wówczas będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym rzeczywiście zostały wypłacone.

Termin zaliczenia kosztów wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów w przypadku umów zlecenia

Odmienna sytuacja w zakresie teminu zaliczenia kosztów wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów kształtuje się w przypadku umów zlecenia. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń mogą zostać ujęte jako koszty uzyskania przychodów dopiero z chwilą, gdy zostaną wypłacone lub pozostawione do dyspozycji zleceniobiorcy. Podobnie składki ZUS od tych wynagrodzeń będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dopiero w dacie ich opłacenia.

Przykład okresu zaliczenia kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS do kosztów uzyskania przychodów w zależności od rodzaju umowy
Opis
Wynagrodzenie brutto (w tym składki płacone przez pracownika, tj. emerytalne, chorobowe)
Składki płacone przez pracodawcę (tj. emerytalne, rentowe, wypadkowe, FP, FGŚP)
UMOWA O PRACĘ
Wynagrodzenie za 11/2014 wypłacono zgodnie z regulaminem wynagradzania do 10.12.2014.
Deklarację ZUS DRA złożono terminowo do  15.12.2014.
Listopad 2014
Listopad 2014
Wynagrodzenie za 11/2014 wypłacono zgodnie z regulaminem wynagradzania do 10.12.2014.
Deklarację ZUS DRA złożono nieterminowo w dniu 16.12.2014.
Listopad 2014
Grudzień 2014
Wynagrodzenie za 11/2014 wypłacono niezgodnie z regulaminem wynagradzania do 10.12.2014. Wynagrodzenie zostało wypłacone  15.12.2014.
Deklarację ZUS DRA złożono terminowo do 15.12.2014.
Grudzień 2014
Grudzień 2014
Wynagrodzenie za 11/2014 wypłacono niezgodnie z regulaminem wynagradzania do 10.12.2014. Wynagrodzenie zostało wypłacone  15.12.2014.
Deklarację ZUS DRA złożono nieterminowo w dniu 16.12.2014.
Grudzień 2014
Grudzień 2014
UMOWA ZLECENIE
Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero z chwilą, gdy zostaną wypłacone lub postawione do dyspozycji zleceniobiorcy.
 
Także składki ZUS od tych wynagrodzeń stanowią koszt podatkowy dopiero w dacie ich opłacenia.
Wynagrodzenie za 11/2014 wypłacono terminowo do 10.12.2014.
Deklarację ZUS DRA złożono terminowo do  15.12.2014.
Grudzień 2014
Grudzień 2014
Wynagrodzenie za 11/2014 wypłacono terminowo do 10.12.2014.
Deklarację ZUS DRA złożono nieterminowo w dniu 16.12.2014.
Grudzień 2014
Grudzień 2014
Wynagrodzenie za 11/2014 wypłacono nieterminowo w dniu 15.12.2014.
Deklarację ZUS DRA złożono terminowo do 15.12.2014.
Grudzień 2014
Grudzień 2014
Wynagrodzenie za 11/2014 wypłacono nieterminowo w dniu 15.12.2014.
Deklarację ZUS DRA złożono nieterminowo w dniu 16.12.2014.
Grudzień 2014
Grudzień 2014

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...