Przejdź do głównej zawartości

ZUS od umów zleceń z członkami rad nadzorczych w 2015 roku

Obowiązek oskładkowania umów zawartych członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015 roku został nałożony nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Do dnia 31 grudnia 2014 roku członkowie rad nadzorczych podlegali jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu wyłącznie w przypadku, gdy ich miejsce zamieszczania było na terytorium Polski. Do końca 2014 roku przystąpienie do ubezpieczeń społecznych członków rad nadzorczych było natomiast dobrowolne.

Jakie składki należy zapłacić od wynagrodzeń członków rad nadzorczych?

Członkowie rad nadzorczych spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z innych tytułów podlegają ubezpieczeniom także z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Od 1 stycznia 2015 roku od wynagrodzeń członków rad nadzorczych należy potrącić składki emerytalne i rentowe bez względu na posiadane inne tytuły członków rady nadzorczych do ubezpieczeń społecznych. Taki obowiązek dotyczy wszystkich członków rad nadzorczych bez względu na rodzaj spółki oraz powinien być stosowany od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne członków rad nadzorczych

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne członków rad nadzorczych będzie stanowić przychód z tytułu wykonania powierzonych funkcji niezależnie od sposobu ich powołania.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie społeczne członków rad nadzorczych?

Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne członków rad nadzorczych jest analogiczna do oskładkowania umów zawartych z pracownikami. Na ubezpieczenie emerytalne należy odprowadzić składkę w łącznej wysokości 19,52 procent podstawy wymiaru ubezpieczeń społecznych. Po połowie zostanie ona podzielona pomiędzy pracownika i pracodawcę, tj. po 9,76 procent. Składka rentowa wynosi 8 procent podstawy wymiaru ubezpieczeń społecznych. W częsci opłacana jest przez pracodawcę (tj. 6,5 procen) oraz przez pracownika (tj. 1,5 procent).

Druki zgłoszenia członka rady nadzorczej do ubezpieczenia społecznego

Należy pamiętać o obowiązku zgłoszenia członków rady nadzorczej do ubezpieczenia społecznego od 1 stycznia 2015 roku na druku ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń, zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...