Przejdź do głównej zawartości

Jak zaksięgować niedobór towaru?

Powstałe w wyniku inwentaryzacji różnice pomiędzy rzeczywistym stanem towarów a stanem księgowym należy ująć w księgach rachunkowych.

Rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych należy dokonać na podstawie protokołu inwentaryzacyjnego podpisanego przez wszystkich członków komisji inwentaryzacyjnej. Sposób rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych powinien być zatwierdzony przez kierownika jednostki.

Kiedy ubytki towarów uznaje się za zawinione?

Ubytki towarów mogą zostać stwierdzone jako zawinione lub niezawinione w zależności od przyczyn ich powstania. W sytuacji gdy niedobór jest następstwem działania lub zaniedbania obowiązków osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzone jej mienie, mówimy wtedy o niedoborze zawinionym.

Dekretacja niedoborów inwentaryzacyjnych
Ewidencja rachunkowa różnic inwentaryzacyjnych może odbywać się na koncie 240 "Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych". Konto to może służyć do zaksięgowania stwierdzonych niedoborów i nadwyżek do czasu uznania ich za zawinione lub niezawinione. Przedsiębiorstwo może wprowadzić konta analityczne do tego konta syntetycznego, tj.

1. Konto analityczne 240-1 "Rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych"
2. Konto analityczne 240-2 "Rozliczenie nadwyżek inwentaryzacyjnych"

Stwierdzony niedobór towarów powinien zostać zaksięgowany następująco:

WN na koncie 240-1 "Rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych"
MA na koncie 330 "Towary"

Następnie w zależności od przyczyn powstania niedoboru (zawiniony lub niezawiniony), należy dokonać właściwej dekretacji.

W przypadku, gdy za niedobór towaru odpowiada pracownik, któremu powierzone zostały towary, to wynik inwentaryzacji należy zaksięgować zapisem:

WN na koncie 234 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
MA na koncie 240-1 "Rozliczenie niedoborów inwnetaryzacyjnych"

W przypadku niedoboru niezawinionego dekretacja może wyglądać następująco:

WN na koncie 760 "Pozostałe koszty operacyjne"
MA na koncie 240-1 "Rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych"

Przykład księgowania niedoborów inwentaryzacyjnych.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji towarów stwierdzono ich niedobór o wartości 1.000 zł netto powiększonych o VAT 23%. Wartość brutto towarów wynosi 1.230 zł. Na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w związku z ujawnionym niedoborem oraz ustaleń komisji inwentaryzacyjnej kierownik jednostki uznał niedobór za zawiniony i obciążył jego wartością osobę materialnie odpowiedzialną. Pracownik wpłacił gotówką za niedobór towarów.

Dekretacja:

1. PK - niedobór towarów w magazynie 1.000 zł

WN 240-1 "Rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych"
MA 330 "Towary"

2. PK - uznanie niedoboru za zawiniony na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej

a) stwierdzony niedobór według ceny nabycia 1.000 zł

WN 234 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
MA 240-1 "Rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych"

b) VAT od zakupionych towarów 230 zł

WN 234 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
MA 761 "Pozostałe przychody operacyjne"

3. KP - wpłata do kasy gotówki od pracownika za niedobór towarów

WN 101 "Kasa"
WN 234 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"

Komentarze

 1. Super, wpis. Warto wiedzieć kiedy coś nam znika w firmie i co z tym robić dalej. Fajne przykłady.

  OdpowiedzUsuń
 2. 761 to przychody operacyjne? umnie to są koszty

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Plany kont mogą się różnić w firmach w zależności od potrzeb, inna może być również numeracja kont księgowych. Zazwyczaj konta pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych przyjmują numerację 760, 761, 762 itd., dlatego w jednej firmie konto pozostałych przychodów operacyjnych będzie miało przypisany numer 760, a w innej pod tym numerem będą pozostałe koszty operacyjne.

   Usuń
 3. Dobry artykuł, szczególnie ze względu na powszechność tego zjawiska i częste różnice między stanem faktycznym, a stanem jaki wykazała inwentaryzacja.

  OdpowiedzUsuń
 4. Bardzo ciekawy artykuł, polecam także http://www.jak-ksiegowac.pl/artykul.php?t=Roznice-inwentaryzacyjne-NIEDOBORY-I-SZKODY&idc=103

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...