Przejdź do głównej zawartości

Kto musi mieć kasę fiskalną?

ksiegowoscpogodzinach.plNie posiadasz jeszcze kasy fiskalnej? Sprawdź, czy nie powinieneś posiadać kasy fiskalnej. Od 2015 roku rozszerzył się przedmiotowy zakres obowiązkowego posiadania kas fiskalnych.

Czy posiadanie kasy fiskalnej uzależnione od wysokości obrotu?

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązek posiadania kasy fiskalnej objął podatników świadczących poniższe usługi, bez względu na wysokość obrotów dokonywanych przez przedsiębiorcę w ciągu roku:

  • usługi świadczenia medycznego (dotyczy lekarzy, w tym dentystów),
  • fryzjerstwo, kosmetyka i kosmetologia,
  • naprawa pojazdów silnikowych i motorowerów,
  • wymiana opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
  • badania i przeglądy techniczne pojazdów,
  • usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym także sezonowo oraz usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
  • usługi prawnicze (nie dotyczy usług notarialnych),
  • usługi doradztwa podatkowego.
Zawiadomienie w sprawie kas rejestrujących
O zamiarze korzystania z kasy fiskalnej należy zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania składając zawiadomienie w sprawie kasy rejestrującej przed rozpoczęciem ewidencji. Wzór zawiadomienia znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących.

Wzór zawiadomienia w sprawie kas rejestrujących
............................................
(miejscowość, data)   
 
Dane podatnika
.........................................
(imię i nazwisko/nazwa)
 
.........................................
(adres)
.........................................
.........................................
NIP/REGON....................
 
 
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w...............................................
 
ZAWIADOMIENIE
 
Informuję, że z dniem ........................ rozpoczynam ewidencjonowanie przy zastosowaniu następującej liczby kas rejestrujących ...................... (sztuk),  w tym .............. (sztuk) kas rezerwowych.
 
Kasy te będą się znajdować w następujących lokalizacjach*:
1) ..........................................................................................................................(liczba szt.:...........)
2) ..........................................................................................................................(liczba szt.:...........)
3) ..........................................................................................................................(liczba szt.:...........)
4) ..........................................................................................................................(liczba szt.:...........)
5) ..........................................................................................................................(liczba szt.:...........)
 
.................................................   
(czytelny podpis wnioskodawcy)
 
*Należy podać dokładny adres oraz nazwę placówki, w przypadku kas przenośnych - adres siedziby lub adres zamieszkania podatnika.
 
Kto może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?
Każdy podatnik posiadający kasę fiskalną, który rozpocznie ewidencję w obowiązującym terminie, będzie mógł skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Wysokość możliwego odliczenia może wynieść maksymalnie 90% ceny zakupu (bez podatku VAT), jednak nie więcej niż 700 zł od każdej kasy.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...