Przejdź do głównej zawartości

Czy można zmienić stawki amortyzacji?

Środki trwałe należy amortyzować drogą systematycznego i planowego rozłożenia wartości tych środków przez ustalony czas. Amortyzację środków trwałych należy rozpocząć nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania oraz zakończyć nie później niż z chwilą całkowitego umorzenia.

Czy zawsze stawka amortyzacji samochodu wynosi 20%?

Okres amortyzacji środka trwałego powinien odpowiadać okresowi ekonomicznej użyteczności tego środka trwałego i być ustalony indywidualnie dla każdego środka trwałego. Oznacza to, że dla celów bilansowych należy uwzględnić okres, w którym dany środek trwały będzie rzeczywiście wykorzystywany w przedsiębiorstwie. W efekcie stawka amortyzacji samochodu osobowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych wyniesie 20% (samochód będzie amortyzowany przez pięć lat), natomiast stawka amortyzacji dla celów ustawy o rachunkowości może być ustalona w innej wysokości.
Przy ustalaniu okresu amortyzacji należy w szczególności uwzględnić:
  1. liczbę zmian, na których pracuje środek trwały,
  2. tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
  3. wydajność środka trwałego mierzoną liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo inne ograniczenia czasu używania środka trwałego,
  4. prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego,
  5. przewidywaną przy likwidacji cenę sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.
Kiedy zmienić stawki amortyzacji?

Przedsiębiorstwo powinno weryfikować przynajmniej raz w roku przyjęte w planie amortyzacji stawki amortyzacji. Plan amortyzacji powinien być ustalony na początku roku obrotowego (przed zaksięgowaniem amortyzacji za styczeń) i zatwierdzony przez kierownika jednostki. Spowoduje to korektę odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w kolejnych latach obrotowych. Dla celów bilansowych możliwa jest zmiana okresu amortyzacji, a tym samym stawki amortyzacji. Zmiana może być dokonana od początku kolejnego roku obrotowego. Nie można zmienić metody amortyzacji środka trwałego.

Jak ustalić nową stawkę amortyzacji środka trwałego?

Przykład ustalenia nowej stawki amortyzacji w przypadku ulepszenia środka trwałego.

W czerwcu 2010 roku przedsiębiorstwo zakupiło budynek i w tym samym miesiącu przyjęło budynek do używania. Wartość początkowa budynku 300.000 zł. Stawka amortyzacji 10%. W grudniu 2012 roku została przeprowadzona modernizacja budynku, która spowodowała wzrost wartości środka trwałego z 300.000 zł do 400.000 zł oraz został wydłużony okres amortyzacji do 10 lat licząc od stycznia 2013 (tj. stawka 10%).

Ewidencja księgowa:

1. Zwiększenie wartości środka trwałego

WN "Środki trwałe"                    100.000 zł
MA "Środki trwałe w budowie" 100.000 zł

2. Zaksięgowanie miesięcznego odpisu amortyzacyjnego

Roczny odpis amortyzacyjny 400.000 zł x 10% = 40.000 zł
Miesięczny odpis amortyzacyjny 40.000 zł : 12 miesięcy = 3.333,33 zł.

WN "Amortyzacja"                             3.333,33 zł
MA "Umorzenie środków trwałych" 3.333,33 zł

Komentarze

  1. W eRachuba http://www.erachuba.pl stawiamy na profesjonalne usługi księgowe! Skorzystaj z naszej oferty już teraz!

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...