Przejdź do głównej zawartości

Czy należy zapłacić podatek od dywidendy?

Jednoznaczna odpowiedź na pytanie czy należy zapłacić podatek od dywidendy byłaby odpowiedzią błędną. Wszystko zależy od konkretnego przypadku, w którym dywidenda została wypłacona. Poniżej przedstawiony został przypadek, w którym dywidenda będzie zwolniona z podatku.

Kto decyduje o wypłacie dywidendy?

Dywidenda to część zysku spółki kapitałowej przeznaczona do wypłaty dla właścicieli (akcjonariuszy w przypadku spółek akcyjnych lub wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością). Decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje walne zgromadzenie w spółkach akcyjnych lub zgromadzenie wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Pamiętajmy, że dywidenda nie zawsze oznacza wypłatę w formie pieniężnej. Dywidenda może być wypłacana również w formie akcji lub udziałów.

Stawka podatku od dywidendy

Otrzymanie dywidendy przez spółkę podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (tj. CIT) podlega co do zasady opodatkowaniu stawką 19% zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednak w pewnych przypadkach otrzymana dywidenda będzie zwolniona z opodatkowania.

Kiedy dywidenda będzie zwolniona z opodatkowania?
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje możliwość zwolnienia z opodatkowania dywidendy (patrz art. 22 ustawy o CIT).

Zwolnienie może dotyczyć tylko tych dywidend, w przypadku których spełnione zostały łącznie poniższe warunki:
  1. Wypłacającym dywidendę jest spółka posiadająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. Otrzymującym dywidendę jest spółka podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bez względu na źródło osiąganiach przychodów;
  3. Spółka otrzymująca dywidendę posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę;
  4. Spółka otrzymująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Fakt ten powinien zostać potwierdzony pisemnym oświadczeniem przez spółkę otrzymującą dywidendę;
  5. Posiadanie certyfikatu rezydencji przez spółkę otrzymującą dywidendę (jeżeli ma ona siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) potwierdzającego jej miejsce siedziby dla celów podatku dochodowego.
Wszystkie warunki wymienione powyżej powinny być spełnione bez wyjątku, aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia. W przeciwnym przypadku spółka wypłacająca dywidendę (tj. płatnik) powinna potrącić podatek w wysokości 19% od wartości przekazanej dywidendy i przekazać go na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla siedziby spółki otrzymującej dywidendę.

Przykład obliczenia podatku od dywidendy

Zgromadzenie wspólników w dniu 10 czerwca 2014 roku podjęło decyzję o wypłacie dywidendy dla wspólników w wysokości 100.000 zł z zysku osiągniętego w 2013 roku. Dywidenda po potrąceniu podatku została przekazana na rachunek bankowy wspólników w dniu 25 czerwca 2014 roku. Nie zostały spełnione warunki umożliwiające zwolnienie z opodatkowania dywidendy.

Wartość należnego podatku wyniesie wówczas 19.000 zł (19% x 100.000 zł). Spółka otrzyma dywidendę w wysokości 81.000 zł (100.000 zł - 19.000) zł.

Kiedy należy zapłacić podatek od dywidendy?

Podatek powinien zostać zapłacony do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano. W tym przypadku do 7 lipca 2014 roku.

Deklaracja dotycząca dywidendy

Płatnik powinien złożyć deklarację CIT-7 w sprawie informacji o wysokości pobranego podatku.

Komentarze

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...