Przejdź do głównej zawartości

Skutki używania samochodu służbowego dla celów prywatnych

Telefon i laptop dla pracownika? A może do tego samochód? Czasy, kiedy na rozmowie o pracę pracownikowi oferowano telefon i laptop przechodzą do lamusa. Przedsiębiorcy coraz chętniej udostępniają samochody firmowe swoim pracownikom, a pracownicy z takiej możliwości korzystają. Czy fiskus "przechodzi" wobec tego obojętnie?

Korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych należy traktować jako nieodpłatne świadczenie, które powinno zostać w każdym przypadku odpowiednio wycenione.

Jak ustalić wartość nieodpłatnego świadczenia za używanie samochodu służbowego dla celów prywatnych?
Fiskus chcąc ułatwić wykonywanie działalności gospodarczej, zamiast upraszczać przepisy, wprowadza nowe ustawy o wdzięcznych nazwach, kierując się niejednokrotnie przerostem formy nad treścią. Czy jednak w rzeczywistości fiskus nie utrudnia prowadzenia działalności i nie komplikuje sytuacji podatnika?

I tak powstała ustawa o ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej z dnia 7 listopada 2014 roku, która od 1 stycznia 2015 roku wprowadziła pojęcie wyceny nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi w związku z wykorzystaniem samochodu służbowego dla celów prywatnych.

Według tych przepisów wartość pieniężna z tytułu korzystania z samochodu służbowego na cele prywatne jest uzależniona od pojemności pojazdu i wynosi odpowiednio:
  • 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3
  • 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3
Przy opodatkowaniu stawką 18% według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek wyniesie odpowiednio:
  • 45 zł dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3
  • 72 zł dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3
W przypadku korzystania z samochodu służbowego przez okres krótszy niż miesiąc, należy odpowiednio przeliczyć wartość świadczenia. Dla samochodu wykorzystywanego przez pół miesiąca, powyższe wartości miesięczne należy podzielić przez dwa. Od wartości świadczenia za ryczałt samochodowy należy również zapłacić składki ZUS. Doliczając koszty składek ZUS do wartości podatku dochodowego dodatkowe obciążenie dla pracownika wyniesie miesięcznie 100-150 zł.

Kiedy świadczenie jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest kwota stanowiąca różnicę pomiędzy powyższą wartością ustawową a ponoszoną płatnością przez podatnika.

Kiedy pracownik płaci pracodawcy za możliwość korzystania z samochodu służbowego dla własnych celów

Przykładowo jeżeli pracownik z tytułu korzystania z samochodu służbowego o pojemności silnika do 1.600 cm3 płaci pracodawcy 100 zł miesięcznie, to przychodem pracownika będzie kwota 150 zł (tj. 250 zł pomniejszone o 100 zł). Od wartości 150 zł należy obliczyć podatek 18% (jeżeli podatnik nie przekroczył drugiego progu podatkowego 32%) oraz zapłacić składki ZUS.

Warto pamiętać, że powyższa ustawa dotyczy jedynie osob zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Ministerstwo Finansów przy konstruowaniu projektu zapomniało o innych osobach, które również korzystają z samochodów służbowych w firmie.

Ustawa nie odnosi się natomiast do wyceny nieodpłatnych świadczeń, jeżeli z samochodu służbowego korzysta osoba zatrudniona na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umowy zlecenia lub umowy o dzieło albo na podstawie kontraktów menedżerskich. Pozostaje nam więc poczekać na kolejną ustawę dotyczącą ułatwiania wykonywania działalności gospodarczej, tym razem dla osób korzystających z innych umów niż umowa o pracę.

Komentarze

  1. Ciekawy wpis. Faktycznie wielu pracowników korzysta z samochodów służbowych do celów prywatnych nie zdając sobie sprawy, że takie nieodpłatne świadczenia podlegają wycenie.

    OdpowiedzUsuń
  2. Uważam, że potrzebni są specjalni fachowcy do tego, aby zajmować się importem samochodów. Jeździ się w tym przypadku specjalnymi pojazdami i trzeba zachować odpowiednią ostrożność. Dla kierowców przygotowane są specjalne kursy, z których można korzystać. Wiele firm oferuje takie kursy swoim pracownikom, więc warto z nich korzystać. Jeną z najlepszych firm jest https://pracownia-test.pl/ Kierowca po takim kursie lub szkoleniu otrzymuje certyfikat, którym może posługiwać się w swojej pracy na terenie kraju i nie tylko. Skorzystalibyście z takiej możliwości?

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...