Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2015

Jak zaksięgować ZFŚS?

ZFŚS Kto musi tworzyć odpisy na ZFŚS? Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku muszą tworzyć pracodawcy, którzy na dzień 1 stycznia 2015 roku zatrudniali co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nie zrezygnowali z tworzenia tego funduszu. Niektórzy pracodawcy mają obowiązek tworzenia odpisów bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. Obowiązek ten dotyczy m.in. niektórych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Jak obliczyć odpis na ZFŚS?

Ile można odliczyć VAT od paliwa?

Możliwość odliczenia VAT od nabytego paliwa oraz jego wysokość zależy od rodzaju pojazdu oraz jego przeznaczenia. Samochód może służyć wyłącznie potrzebom służbowym lub może być wykorzystywany zarówno na cele służbowe, jak i cele prywatne (tzw. działalność mieszana). Przepisy w tym zakresie zmieniają się błyskawicznie, dlatego warto uporządkować obowiązujące aktualnie zasady. Kiedy nie można odliczyć VAT od paliwa? Nie podlega odliczeniu VAT od paliwa nabywanego do: samochodów osobowych

Czy główna księgowa musi podpisać sprawozdanie finansowe?

Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, tj. co do zasady do 31 marca. Sporządzone sprawozdanie finansowe zawiera podpisy co najmniej dwóch osób, tj. kierownika jednostki oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Kto prowadzi księgi rachunkowe? Kierownik jednostki może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych głównej księgowej, biuru rachunkowemu lub innej wskazanej przez siebie osobie. Może to być specjalista do spraw księgowości, kierownik działu księgowości, kierownik centrum usług wspólnych, finance manager itp. W spółkach, w których zarząd jest kilkuosobowy sprawozdanie finansowe powinno zostać podpisane przez wszystkich członków zarządu. Czy w umowie o pracę może zostać określony obowiązek podpisywania sprawozdania finansowego przez główną księgową?