Przejdź do głównej zawartości

Czy główna księgowa musi podpisać sprawozdanie finansowe?

Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, tj. co do zasady do 31 marca. Sporządzone sprawozdanie finansowe zawiera podpisy co najmniej dwóch osób, tj. kierownika jednostki oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Kto prowadzi księgi rachunkowe?

Kierownik jednostki może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych głównej księgowej, biuru rachunkowemu lub innej wskazanej przez siebie osobie. Może to być specjalista do spraw księgowości, kierownik działu księgowości, kierownik centrum usług wspólnych, finance manager itp. W spółkach, w których zarząd jest kilkuosobowy sprawozdanie finansowe powinno zostać podpisane przez wszystkich członków zarządu.

Czy w umowie o pracę może zostać określony obowiązek podpisywania sprawozdania finansowego przez główną księgową?

Przyjęcie odpowiedzialności w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych może zostać określone w umowie o pracę, aneksie do umowy o pracę lub innym dokumencie regulującym zakres wykonywanych obowiązków. Jeżeli główna księgowa lub inna osoba przyjęła odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego powinna podpisać sprawozdanie finansowe.

Jaki obowiązek niesie za sobą podpisanie sprawozdania finansowego?

Osoba podpisująca sprawozdanie finansowe poświadcza jednocześnie prawidłowość jego sporządzenia oraz rzetelność prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone w taki sposób, aby przedstawiało prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki (tzw. true and fair view). Pamiętajmy o ciążącej odpowiedzialności karnej dotyczącej prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nieprowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ich wbrew przepisom ustawy o rachunkowości lub podawanie w tych księgach nierzetelnych danych może wiązać się z nałożeniem grzywny lub podleganiem karze pozbawienia wolności do lat dwóch, albo obu tym karom łącznie.

Gdy główna księgowa nie chce podpisać sprawozdania finansowego...

Ustawa o rachunkowości przewiduje możliwość odmowy złożenia podpisu pod sprawozdaniem. Odmowa taka wymaga złożenia pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania, o którym mowa w ustawie. Z takiej możliwości może skorzystać osoba, która większość roku przebywała na urlopie macierzyńskim i ma wątpliwości odnośnie rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych, które stanowią podstawę do sporządzenia rocznego sprawozdania.

Jakie są konsekwencje niepodpisania sprawozdania finansowego?

Odmowa złożenia podpisu pod bilansem zwalnia z odpowiedzialności za prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu finansowym. Jednak brak uzasadnionych przyczyn dotyczących odmowy podpisania sprawozdania finansowego może powodować naruszenie obowiązków pracowniczych, o ile takie obowiązki zostały zaakceptowane przez pracownika (w umowie o pracę lub innym dokumencie regulującym zakres powierzonych obowiązków) i powinny zostać wypełnione na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.

Komentarze

 1. Przydatne informacje. Na pewno ta wiedza nie pójdzie w las, za co wielkie dzięki. A tak na marginesie to świetny blog, będę tutaj zaglądał.

  OdpowiedzUsuń
 2. Bardzo rzetelny wpis. Twój blog to istna kopalnia wiedzy.

  OdpowiedzUsuń
 3. Zgadzam się z przedmówcą. Zaglądam tu regularnie, czerpię wiedzę i odświeżam sobie tę posiadaną.

  OdpowiedzUsuń
 4. Od dawna korzystamy z usług www.eRachuba.pl - rewelacyjni fachowcy!

  OdpowiedzUsuń
 5. Dobre biuro rachunkowe? Warto zajrzeć na stronę: www.biurofinansowekk.com (http://www.biurofinansowekk.com/)!

  OdpowiedzUsuń
 6. Problemy z rachunkami? Jako eRachuba title="biuro rachunkowe">http://www.erachuba.pl dbamy o interesy naszych Klientów.

  OdpowiedzUsuń
 7. Żeby być w temacie, to również z takich blogów https://www.szkola-ryzyka.pl/ można korzystać. Tutaj ciekawe artykuły dotyczące finansów czy związanych z księgowością. Warto dodać, że bardzo przystępnie tematy tutaj są opisane.

  OdpowiedzUsuń
 8. Jeśli już mowa o księgowości - czy warto zająć się nią samodzielnie? Moim zdaniem to czarna magia. Nie czuję się w niej pewnie, dlatego zastanawiam się nad tym, czy nie skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy, takiej jak https://www.crowe.com/pl/services/outsourcing-uslug-ksiegowych

  OdpowiedzUsuń
 9. Bardzo podoba mi w sposób w jaki opisane są tutaj zagadnienia związane z księgowością. Sama nigdy nie zajęłabym się prowadzeniem rachunkowości, to dla zbyt duza odpowiedzialność.

  OdpowiedzUsuń
 10. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 11. Najlepiej w takiej sytuacji zdecydować się na usługi biura rachunkowego, w Krakowie szczególnie godne uwagi jest to biuro http://www.perfekt.biz.pl. Jeśli już powierzać prowadzenie księgowości to przecież tylko tym którzy posiadają doświadczenie i zajmą się prowadzeniem spraw kompleksowo.

  OdpowiedzUsuń
 12. W firmie http://pracaelastyczna.pl/outsourcing-plac-czy-to-sie-oplaca/ widziałem coś takiego, jak outsourcing płac i kadr i wydaje mi się, że będzie to idealne rozwiązanie do tego, aby dobrze poprowadzić firmę i aby ktoś zajął się sprawami wynagradzania pracowników.

  OdpowiedzUsuń
 13. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 14. Ja mam w planach wybrać outsourcing kadr i płac, który pomoże mi w prowadzeniu całej działalności, no i oczywiście w tym, aby odpowiednio rozliczać wszystkich pracowników. Takie usługi udało się znaleźć na stronie https://finansowymistrz.pl/na-czym-polega-obsluga-plac-w-przedsiebiorstwie/ i na pewno chętnie się zdecyduję.

  OdpowiedzUsuń
 15. Prowadzenie księgowości mojej małej firmy to nie zadanie dla mnie, przeciętnego Kowalskiego. Na takich rzeczach trzeba się po prostu znać. Dlatego prowadzenie księgowości zleciłem biuru rachunkowemu https://www.ksiegowa-nowak.pl/ . Za bardzo rozsądne pieniądze mam gwarancję, że wszystkie papiery i rozliczenia są w porządku.

  OdpowiedzUsuń
 16. A wiecie nad czym ja się zastanawiam? W firmie https://finansowymistrz.pl/na-czym-polega-obsluga-plac-w-przedsiebiorstwie/ widziałem coś takiego, jak outsourcing płac i kadr i wydaje mi się, że będzie to idealne rozwiązanie do tego, aby dobrze poprowadzić firmę i aby ktoś zajął się sprawami wynagradzania pracowników.

  OdpowiedzUsuń
 17. Kadry mają wiele różnych obowiązków i jeśli chcecie je poznać, to koniecznie powinniście zajrzeć sobie na stronę http://be-first.pl/co-wchodzi-w-zakres-obslugi-kadr/ po wszystkie ważne i oczywiście bardzo potrzebne informacje. Wydaje mi się, że kadry w firmie to świetna opcja.

  OdpowiedzUsuń
 18. Jesli szukasz księgowej z białegostoku to polecam sprawdzic oferte http://www.ksiegowoscbialystok.pl/

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...