Przejdź do głównej zawartości

Ile można odliczyć VAT od paliwa?

Możliwość odliczenia VAT od nabytego paliwa oraz jego wysokość zależy od rodzaju pojazdu oraz jego przeznaczenia. Samochód może służyć wyłącznie potrzebom służbowym lub może być wykorzystywany zarówno na cele służbowe, jak i cele prywatne (tzw. działalność mieszana). Przepisy w tym zakresie zmieniają się błyskawicznie, dlatego warto uporządkować obowiązujące aktualnie zasady.

Kiedy nie można odliczyć VAT od paliwa?

Nie podlega odliczeniu VAT od paliwa nabywanego do:
 1. samochodów osobowych
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc do siedzenia łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  • 1 - o ile dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg
  • 2 - o ile dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg
  • 3 i więcej - o ile dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg
Nie można odliczyć podatku VAT od pojazdów wykorzystywanych wyłącznie dla celów zwolnionych z podatku VAT lub dla celów nie podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Do 30 czerwca 2015 roku nie można również odliczyć podatku VAT od paliwa do samochodów osobowych oraz innych niż osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej wagi wskazanej na początku strony, które nie zostały zgłoszone na VAT-26 i nie prowadzi się dla nich ewidencji przebiegu pojazdu.

Kiedy można odliczyć  100% VAT od paliwa?

Pełne odliczenie 100% VAT od paliwa możliwe jest w dla poniższych pojazdów:
 1. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, które nie zostały zgłoszone do VAT-26
 2. Pojazdy zgłoszone do VAT-26 – zarówno samochody osobowe, jak i inne niż osobowe pojazdy samochodowe w stosunku do których prowadzona będzie ewidencja przebiegu pojazdu oraz których sposób wykorzystywania zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą
 3. Pojazdy specjalne (np. koparki, koparko-spycharki, spycharki, ładowarki itp)
 4. Pojazdy konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie
Dla powyższych pojazdów należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu do celów VAT, z której wynika, że samochód służy tylko do celów firmowych.

Kiedy można odliczyć  50% VAT od paliwa?

Obowiązujące przepisy od kwietnia 2014 roku pozwalają na odliczenie 50% kwoty podatku VAT od paliwa, oleju napędowego i gazu dla poniższych samochodów pod warunkiem ich wykorzystywania wyłącznie dla celów opodatkowanych podatkiem VAT. Dotyczy to samochodów poniżej 3,5 tony (inne niż samochody osobowe), w których liczba siedzeń łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
 • 1 - o ile dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg
 • 2 - o ile dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg
 • 3 i więcej - o ile dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg
Samochód powinien być przeznaczony na potrzeby działalności gospodarczej, a przedsiębiorstwo powinno prowadzić ewidencję przebiegu dla tego samochodu osobowego.

Odliczenie podatku VAT od 1 lipca 2015 roku

Od 1 lipca 2015 roku zwiększy się zakres możliwości odliczania podatku VAT od paliwa.
W przypadku pojazdów wykorzystywanych przez przedsiębiorcę również do celów prywatnych do 30 czerwca 2015 roku obowiązuje zakaz odliczania podatku VAT od paliwa. Wyjątek stanowią samochody, które posiadają świadectwo homologacji - od wydatków na zakup paliwa dla tych pojazdów odliczenie 50% VAT jest możliwe już dziś. Od 1 lipca 2015 roku możliwy do odliczenia podatek VAT od samochodów wykorzystywanych w dzialalności mieszanej wyniesie 50%.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...